Bài đăng nổi bật

Học Spring framework có lợi gì 

Loạt video hướng dẫn Spring Framework 

Lợi ích lớn nhất của việc học Spring framework là thị trường việc làm rộng lớn có thể mở ra cho bạn. Mức độ phổ biến của framework này đã tăng lên trong thập kỷ qua và ngày càng có nhiều hệ thống dịch chuyển sang Spring.
Framework này cũng đã phát triển với các bản phát hành và cập nhật liên tục. Đã có một sự bổ sung của các tính năng mới như Spring Boot . 
Hiện tại, Spring Core được duy trì bởi Pivotal, có một lượng lớn tài liệu chính thức và một lượng hỗ trợ rất lớn từ cộng đồng.
Một số nguyên tắc thiết kế rất tốt tạo thành nền tảng của Spring Framework. Do đó, việc biết Spring framework chắc chắn cũng nâng cao kiến ​​thức của bạn về những nguyên tắc đó.

Tuy nhiên, bạn cần đầu tư một khoảng thời gian để học được Spring framework. 

Loạt video hướng dẫn Spring Framework 

Các kiến thức tiền điều kiện


1. Lập trình Java căn bản
2. HTML CSS
3. Biết về JSP/Servlet cơ bản 

Các câu hỏi phỏng vấn thường gặp về Spring


Nội dung

Loạt video hướng dẫn Spring Framework 


Tổng quan về ứng dụng Web

Hướng dẫnGiới thiệu về Website
Hướng dẫnWeb Server và Web Application
Hướng dẫnHttp là gì 
Hướng dẫnHttp Request
Hướng dẫnPhân biệt POST và GET 
Tổng quan về Spring

Hướng dẫnGiới thiệu về Spring
Hướng dẫnKiến trúc và các module của Spring 
Hướng dẫnMột số dự án nổi bật của Spring
Hướng dẫnMô hình MVC 
Hướng dẫnMVC hoạt động thế nào trong Spring 
Hướng dẫnNguyên lý thiết kế Inversion of Control (IoC) 
Hướng dẫnDependency Injection (DI)
Hướng dẫnCài đặt môi trường tạo ứng dụng Spring
Hướng dẫnCấu hình ứng dụng với xml
Hướng dẫnCấu hình ứng dụng với annotation
Hướng dẫnTạo ứng dụng đầu tiên với Spring MVC
Spring Controller và @RequestMapping, @GetMapping, @PostMapping
 Hướng dẫnSpring Controller
 Hướng dẫnAnnotation @RequestMapping, @GetMapping, @PostMapping
 Hướng dẫnModel & View
 Hướng dẫnLớp ModelAndView 
 Hướng dẫnLớp Model và ModelMap
 Hướng dẫnRequest Parameter và Path Variable
 Hướng dẫnForm Login đơn giản
 Hướng dẫnForm Login với dữ liệu được lấy từ data source
 Hướng dẫnCalculator đơn giản
Hướng dẫnỨng dụng chuyển đổi tiền tệ
 Hướng dẫnỨng dụng từ điển đơn giản
Form
Hướng dẫnData Binding
Hướng dẫnXây dựng form trong Spring
Hướng dẫnAnnotation @ModelAttribute 
Hướng dẫnForm trong Spring sử dụng Gradle 
Hướng dẫnForm trong Spring sử dụng Maven 
Hướng dẫnForm trong Spring sử dụng Spring MVC  
Hướng dẫnGradle là gì, Maven là gì
Hướng dẫnExpression Language (EL) 
Hướng dẫnJava Standart Tag Library (JSTL)
Hướng dẫnForm đăng ký
Hướng dẫnUpload file
Thymeleaf
Hướng dẫnGiới thiệu về Thymeleaf
Hướng dẫnBiến trong Thymeleaf ${variable}
Hướng dẫnCâu lệnh điều kiện th:if, th:switch, th:case
Hướng dẫnVòng lặp th:each
Hướng dẫnToán tử #, *, $, @, ~ với biểu thức
Hướng dẫnFragment trong Thymeleaf
Hướng dẫnCấu hình View trong Spring
Hướng dẫnVòng lặp với thymeleaf 
Hướng dẫnVòng lặp với thymeleaf sử dụng Autowired 
Hướng dẫnTạo layout với fragment
Hướng dẫnSử dụng Thymeleaf với ứng dụng quản lý nhân viên và phòng ban
Spring Data JPA
Hướng dẫnORM là gì
Hướng dẫnSpring Data JPA
Hướng dẫnConverter
Hướng dẫnFormatter
Hướng dẫnSpring Data Repository
Hướng dẫnỨng dụng quản lý khách hàng sử dụng Spring JPA
Hướng dẫnỨng dụng quản lý khách hàng sử dụng Spring Data Repository
Hướng dẫnỨng dụng quản lý khách hàng: Kỹ thuật Phân trang và lọc 
Hướng dẫnPhát triển Ứng dụng Blog với chức năng xử lý dữ liệu
Hướng dẫnDeployment ứng dụng Spring trên server
Spring Boot
Hướng dẫnSpring Boot là gì 
Hướng dẫnTạo ứng dụng Spring Boot sử dụng IntellJ Idea
Hướng dẫnTạo ứng dụng Spring Boot sử dụng https://start.spring.io
Hướng dẫnThay đổi Spring Boot Banner
Hướng dẫnHello World với Spring Boot
Hướng dẫnGreeting Codelean + Cấu hình thymeleaf với Spring Boot
Hướng dẫnỨng dụng CRUD + MySQL + JPA + Thymeleaf + Spring Boot
Hướng dẫnỨng dụng quản lý giỏ hàng với Spring boot
Hướng dẫnỨng dụng CRUD + Angular + MySQL + JPA + Thymeleaf + Spring Boot
Hướng dẫnỨng dụng CRUD + VueJs + MySQL + JPA + Thymeleaf + Spring Boot
Hướng dẫnDeployment ứng dụng Spring boot trên server

Validation
Hướng dẫnValidation trong Spring
Hướng dẫnValidate Email
Hướng dẫnVí dụ về Custom Validate 
Hướng dẫnValidate địa chỉ IP
I18N
Hướng dẫnLocalization
Hướng dẫnInternationalization là gì 
Hướng dẫnÁp dụng I18N cho ứng dụng quản lý khách hàng
Hướng dẫnÁp dụng I18N cho ứng dụng Blog
Web Service & RESTFull
Hướng dẫnWeb Service là gì 
Hướng dẫnSpring và RESTFull 
Hướng dẫnREST vs SOAP
Hướng dẫnGiới thiệu POSTMAN
Hướng dẫnSử dụng POSTMAN để kiểm thử WebService
Spring Security
Hướng dẫnAuthentication và Authorization
Hướng dẫnCác phương thức xác thực Web
Hướng dẫnOAuth2 Simplified
Hướng dẫnÁp dụng xác thực vào ứng dụng Blog
Project
Hướng dẫnWebsite quản lý nhân viên và phòng ban 
Hướng dẫnỨng dụng Blog
Hướng dẫnWebsite bán hàng
Hướng dẫnWebsite tìm kiếm homestay
Hướng dẫnWebsite tìm kiếm việc làm cho sinh viên mới ra trường
Hướng dẫnWebsite nghe nhạc trực tuyến
Hướng dẫnỨng dụng đặt món online


Codelean.vn

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn