Bài đăng nổi bật


Spring Controller xử lý các request để thực hiện các nhiệm vụ. Các controller có thể coi là các bộ xử lý, các phương thức trong controller là các phương thức xử lý.

Sping hỗ trợ sử dụng annotation @Controller tại các lớp được xác định là controller, để sử dụng được annotation @Controller cần cấu hình annotation cho controller trong file dispatcher-servlet.xml

1: <context:component-scan base-package="codelean.controllers"/>

2: <mvc:annotation-driven/>

Các annotation của controller cần được phát hiện để thực hiện phương thức xử lý. Khai báo ở dòng 1 để cung cấp thông tin cho framework biết về package nào cần quyét để phát hiện các lớp controller (codelean.controllers là package được quyét để phát hiện các lớp controller trong đó).

Dưới dây là một ví dụ về tạo Controller:
package codelean.controllers;

import codelean.model.Account;
import org.springframework.stereotype.Controller;

@Controller
public class GreetingController{
         ….
}

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn