Bài đăng nổi bật

 


Luyện Tập

Xác định khóa, Tìm phủ tối thiểu, Chuẩn hóa dữ liệu 3NF


ĐỀ SỐ 1:

Câu II:  

Cho lược đồ quan hệ Q(A,B,C,D,E,G,H) và tập phụ thuộc hàm:

F = { E → C; H → E; A→ D; A,E → H; D,G → B; D,G → C }

1. Hãy xác đinh tất cả các khóa của Q

2. Hãy cho biết Q có đạt 3NF không ?

3. Tìm phủ tối thiểu của F.

4. Phân rã Q về dạng chuẩn 3, yêu cầu phân rã bảo toàn thông tin và phụ thuộc hàm.


HƯỚNG DẪN:


 1. Tìm khóa?

TN = {AG }

TG = { DEH }

TN+F = { AG }+F = AGDBC ≠ Q+


Xi

TN U Xi

(TN U Xi)+

Siêu khóa

Khóa

ø

AG

AGDBCD

AGD

AGDBCE

AGE

AGEDBCH = Q+

AGE

AGE

H

AGH

AGHDEBC = Q+

AGH

AGH

DE

AGDE

AGDEBCH = Q+

AGDE


DH

AGDH

AGDHBCE = Q+

AGDH


EH

AGEH

AGEHDBC = Q+

AGEH


DEH

AGDEH

AGDEHBC = Q+

AGDEH


Vậy TK = { AGE, AGH }


 1. 3NF?

Xét pth: E → C, ta thấy vế trái không chứa khóa và vế phải không là thuộc tính khóa => Q không đạt 3NF


 1. Tìm phủ tối thiểu?

Bước 1:  F’ = F, tách F’ thành một tập phụ thuộc hàm mà vế phải chí có một thuộc tính

F’ = {  E → C;

H → E;

A→ D;

A,E → H;

D,G → B;

D,G → C }


Bước 2: Loại bỏ những thuộc tính dư thừa

F’ = {  E → C;

H → E;

A→ D;

A,E → H;

D,G → B;

D,G → C }

Bước 3:

F’ = {  E → C;

H → E;

A→ D;

A,E → H;

D,G → B;

D,G → C }

* Xét E → C: E+ - { E → C } = E, C E+ E → C F+ Không thể bỏ pht này.

* Các pth H → E; A→ D; A,E → H; D,G → B đều không bỏ được vì các thuộc tính E, D, H, B chỉ xuất hiện 1 lần bên vế phải.

* D,G → C: DG+ - { D,G → C } = DGB, C DG+ D,G → C F+  Không thể bỏ pht này.


Vậy F’ = { E → C;

H → E;

A→ D;

A,E → H;

D,G → B;

D,G → C }

Là phủ tối thiếu của F. 1. Phân rã?

Vậy TK = { AGE, AGH }

Bước 1, Bước 2: Không làm

Bước 3: Q1( EC ) với F1 = { E → C }

Q2( HE ) với F2 = { H → E }

Q3( AD ) với F3 = { A→ D }

Q4( AEH ) với F4 = { A,E → H }

Q5( DGB ) với F5 = { D,G → B }

Q6( DGC ) với F6 = { D,G → C }

Bước 4: Vì không có LĐQH con nào chứa 1 khóa của Q nên bổ sung 1 khóa của Q vào phân rã: Q7( AGE ), F7 = {ø}

===============================================


ĐỀ SỐ 2

Câu II

Cho lược đồ quan hệ  Q(ABCDEG) và tập phụ thuộc hàm  

F= {B → C; DEG → B; A → D; A → E; A → G}

1. Hãy xác đinh tất cả các khóa của Q

2. Hãy cho biết Q có đạt 3NF không ?

3. Tìm phủ tối thiểu của F.

4. Phân rã Q về  dạng chuẩn 3, yêu cầu phân rã bảo toàn thong tin và phụ thuộc hàm.


HƯỚNG DẪN


 1. Tìm khóa?

TN = { A }

TG = { BDEG }


TN+F = { A }+F = ADEGBC = Q+

Vậy Q chỉ có 1 khóa duy nhất là A


 1. 3NF?


Xét pth: B → C, ta thấy vế trái không chứa khóa và vế phải không là thuộc tính khóa => Q không đạt 3NF


 1. Tìm phủ tối thiểu?


Bước 1:  F’ = F, tách F’ thành một tập phụ thuộc hàm mà vế phải chí có một thuộc tính

F’ = {  B → C;

DEG → B;

A → D;

A → E;

A → G }


Bước 2: Loại bỏ những thuộc tính dư thừa

F’ = {  B → C;

DEG → B;

A → D;

A → E;

A → G }


Bước 3:

F’ = {  B → C;

DEG → B;

A → D;

A → E;

A → G }

* Các pth B → C; DEG → B; A → D; A → E; A → G đều không bỏ được vì các thuộc tính C, B, D, E, G chỉ xuất hiện 1 lần bên vế phải.


Vậy F’ = { B → C;

DEG → B;

A → D;

A → E;

A → G }

Là phủ tối thiếu của F.


 1. Phân rã?

TK = {A}

Bước 1, Bước 2: Không làm

Bước 3: Q1( BC ) với F1 = { B → C }

Q2( DEGB ) với F2 = { DEG → B }

Q3( AD ) với F3 = { A→ D }

Q4( AE ) với F4 = { A → E }

Q5( AG ) với F5 = { A → G }

Bước 4: Vì có Q3, Q4, Q5 chứa khóa của Q nên không bổ sung.

===============================================


ĐỀ SỐ 3

Câu II :

Cho lược đồ quan hệ Q(ABCDEG) và tập các phụ thuộc hàm

F = {AB→ C, AC→D, D→EG, G→B, A→D, CG→A}

1. Hãy xác đinh tất cả các khóa của Q

2. Hãy cho biết Q có đạt 3NF không ?

3. Tìm phủ tối thiểu của F.

4. Phân rã Q về  dạng chuẩn 3, yêu cầu phân rã bảo toàn thông tin và phụ thuộc hàm.


HƯỚNG DẪN


 1. Tìm khóa?

TN = {ø}

TG = { ABCDG }


Xi

TN U Xi

(TN U Xi)+

Siêu khóa

Khóa

ø

ø

øA

A

ADEGBC = Q+

A

A

B

B

BC

C

CD

D

DEGBG

G

GBAB

AB

ADEGBC = Q+

AB


AC

AC

ADEGBC = Q+

AC


AD

AD

ADEGBC = Q+

AD


AG

AG

ADEGBC = Q+

AG


BC

BC

BCBD

BD

BDEGBG

BG

BGCD

CD

CDEGBA = Q+

CD

CD

CG

CG

CGABDE = Q+

CG

CG

DG

DG

DGBEABC

ABC

ADEGBC = Q+

ABC


ABD

ABD

ADEGBC = Q+

ABD


ABG

ABG

ADEGBC = Q+

ABG


ACD

ACD

ADEGBC = Q+

ACD


ACG

ACG

ADEGBC = Q+

ACG


ADG

ADG

ADEGBC = Q+

ADG


BCD

BCD

CDEGBA = Q+

BCD


BCG

BCG

CGABDE = Q+

BCG


BDG

BDG

BDGECDG

CDG

CDEGBA = Q+

CDG


ABCD

ABCD

CDEGBA = Q+

ABCD


ABCG

ABCG

CDEGBA = Q+

ABCG


ABDG

ABDG

CDEGBA = Q+

ABDG


ACDG

ACDG

CDEGBA = Q+

ACDG


BCDG

BCDG

CDEGBA = Q+

BCDG


ABCDG

ABCDG

CDEGBA = Q+

ABCDGVậy TK = { A, CD, CG }


 1. 3NF?


Xét pth: G→B, ta thấy vế trái không chứa khóa và vế phải không là thuộc tính khóa => Q không đạt 3NF


 1. Tìm phủ tối thiểu?

Bước 1:  F’ = F, tách F’ thành một tập phụ thuộc hàm mà vế phải chí có một thuộc tính


F’ = {  AB→ C,

AC→D,

D→E,

D→G,

G→B,

A→D,

CG→A }


Bước 2: Loại bỏ những thuộc tính dư thừa

F’ = {  AB→ C,

AC→D,

D→E,

D→G,

G→B,

A→D,

CG→A }


 • AB→C: có B dư thừa vì A→D→G→B A→B ( B ẩn trong A)

 • A C→D: có C dư thừa vì A→D


Bước 3:

F’ = {  A→ C,

A→D,

D→E,

D→G,

G→B,

A→D,

CG→A }


 • A→D: bỏ pth này vì trùng lắp

 • Các pth A→ C; D→E; D→G; G→B; A→D; CG→A đều không bỏ được vì các thuộc tính C, E, G, B, D, A chỉ xuất hiện 1 lần bên vế phải.


Vậy F’ = { A→ C,

D→E,

D→G,

G→B,

A→D,

CG→A }

Là phủ tối thiếu của F.


 1. Phân rã?

Dựa vào phủ tối thiểu F’

TK = { A, CD, CG }

Bước 1, Bước 2: Không làm

Bước 3: Q1( AC ) với F1 = { A → C }

Q2( DE ) với F2 = { D→E }

Q3( DG ) với F3 = { D→G }

Q4( GB ) với F4 = { G→B }

Q5( AD ) với F5 = { A→D }

Q6( CGA ) với F6 = { CG→A }

Bước 4: Vì có Q1 chứa khóa của Q nên không bổ sung.


===============================================

ĐỀ SỐ 4

Câu II :

Cho quan hệQ(GHIKLM) và tập các phụ thuộc hàm

F = {GH→ L, I→M, L→K, HM→G, GK→I, H→L}

1. Hãy xác đinh tất cả các khóa của Q

2. Hãy cho biết Q có đạt 3NF không ?

3. Tìm phủ tối thiểu của F.

4. Phân rã Q về  dạng chuẩn 3, yêu cầu phân rã bảo toàn thông tin và phụ thuộc hàm.


HƯỚNG DẪN


 1. Tìm khóa?

TN = { H }

TG = {GIKLM }

TN+F = { H }+F = HLK ≠ Q+


Xi

TN U Xi

(TN U Xi)+

Siêu khóa

Khóa

ø

H

HLKG

HG

HGLKIM = Q+

HG

HG

I

HI

HILMGK = Q+

HI

HI

K

HK

HKLL

HL

HLKM

HM

HMLKGI = Q+

HM

HM

GI

HGI

HGLKIM = Q+

HGI


GK

HGK

HGLKIM = Q+

HGK


GL

HGL

HGLKIM = Q+

HGL


GM

HGM

HGLKIM = Q+

HGM


IK

HIK

HGLKIM = Q+

HIK


IL

HIL

HGLKIM = Q+

HIL


IM

HIM

HGLKIM = Q+

HIM


KL

HKL

HKLKM

HKM

HGLKIM = Q+

HKM


LM

HLM

HGLKIM = Q+

HLM


GIK

HGIK

HGLKIM = Q+

HGIK


GIL

HGIL

HGLKIM = Q+

HGIL


GIM

HGIM

HGLKIM = Q+

HGIM


GKL

HGKL

HGLKIM = Q+

HGKL


GKM

HGKM

HGLKIM = Q+

HGKM


GLM

HGLM

HGLKIM = Q+

HGLM


IKL

HIKL

HGLKIM = Q+

HIKL


IKM

HIKM

HGLKIM = Q+

HIKM


ILM

HILM

HGLKIM = Q+

HILM


KLM

HKLM

HGLKIM = Q+

HKLM


GIKL

HGIKL

HGLKIM = Q+

HGIKL


GIKM

HGIKM

HGLKIM = Q+

HGIKM


GILM

HGILM

HGLKIM = Q+

HGILM


GKLM

HGKLM

HGLKIM = Q+

HGKLM


IKLM

HIKLM

HGLKIM = Q+

HIKLM


GIKLM

HGIKLM

HGLKIM = Q+

HGIKLMVậy TK = { HG, HI, HM }


G

I

K

L

M

Cách 2: Tìm chu trình của Tập TGTa thấy G, I và M tạo thành 1 chu trình, vì vậy mỗi điểm trên chu trình này kết hợp với TN tạo thành khóa của Q.

Vậy TK = { HG, HI, HM }


 1. 3NF?


Xét pth: L→K, ta thấy vế trái không chứa khóa và vế phải không là thuộc tính khóa => Q không đạt 3NF


 1. Tìm phủ tối thiểu?


Bước 1:  F’ = F, tách F’ thành một tập phụ thuộc hàm mà vế phải chí có một thuộc tính


F’ = {  GH→ L,

I→M,

L→K,

HM→G,

GK→I,

H→L }Bước 2: Loại bỏ những thuộc tính dư thừa

F’ = {  GH→ L,

I→M,

L→K,

HM→G,

GK→I,

H→L }


 • GH→L: có G dư thừa vì có H→L


Bước 3:

F’ = {  H→ L,

I→M,

L→K,

HM→G,

GK→I,

H→L }


 • H→ L: bỏ pth này vì trùng lắp

 • Các pth I→M; L→K; HM→G; GK→I; H→L đều không bỏ được vì các thuộc tính M, K, G, I, L chỉ xuất hiện 1 lần bên vế phải.


Vậy F’ = { I→M,

L→K,

HM→G,

GK→I,

H→L }

Là phủ tối thiếu của F.


 1. Phân rã?

Dựa vào phủ tối thiểu F’

TK = { HG, HI, HM }

Bước 1, Bước 2: Không làm

Bước 3: Q1( IM ) với F1 = { I→M }

Q2( LK ) với F2 = { L→K }

Q3( HMG ) với F3 = { HM→G }

Q4( GKI ) với F4 = { GK→I }

Q5( HL ) với F5 = { H→L }


Bước 4: Vì có Q3 chứa khóa của Q nên không bổ sung.


===============================================

ĐỀ SỐ 5

Câu II :

Cho lược đồ quan hệ Q và tập phụ thuộc hàm F được cho như sau:

Q(A,B,C,D,E,G,H,K,L,M,N),  F={ C → D,E; G → H,K; A,G → L; M → A,N; A → B,C}

1. Hãy xác đinh tất cả các khóa của Q

2. Hãy cho biết Q có đạt 3NF không ?

3. Tìm phủ tối thiểu của F.

4. Phân rã Q về  dạng chuẩn 3, yêu cầu phân rã bảo toàn thong tin và phụ thuộc hàm.


HƯỚNG DẪN


 1. Tìm khóa?

TN = { GM }

TG = { AC }

TN+F = {GM }+F = GMANBCDEHKL = Q+

Vậy Q có 1 khóa duy nhất là GM


 1. 3NF?


Xét pth: C → D,E, ta thấy vế trái không chứa khóa và vế phải không là thuộc tính khóa => Q không đạt 3NF


 1. Phủ tối thiểu?


Bước 1:  F’ = F, tách F’ thành một tập phụ thuộc hàm mà vế phải chí có một thuộc tính

F’ = {  C → D;

C → E;

G → H;

G → K;

A,G → L;

M → A;

M → N;

A → B;

A → C }


Bước 2: Loại bỏ những thuộc tính dư thừa

F’ = {  C → D;

C → E;

G → H;

G → K;

A,G → L;

M → A;

M → N;

A → B;

A → C }


Bước 3:

F’ = {  C → D;

C → E;

G → H;

G → K;

A,G → L;

M → A;

M → N;

A → B;

A → C }


Các pth C → D; C → E; G → H; G → K; A,G → L; M → A; M → N; A → B; A → C đều không bỏ được vì các thuộc tính D, E, H, K, L, A, N, B, C chỉ xuất hiện 1 lần bên vế phải.


Vậy F’ = { C → D;

C → E;

G → H;

G → K;

A,G → L;

M → A;

M → N;

A → B;

A → C }

Là phủ tối thiếu của F. 1. Phân rã?

Dựa vào phủ tối thiểu F’

TK = { GM }

Bước 1, Bước 2: Không làm

Bước 3: Q1( CD ) với F1 = { C → D }

Q2( CE ) với F2 = { C → E }

Q3( GH ) với F3 = { G → H }

Q4( GK ) với F4 = { G → K }

Q5( AGL ) với F5 = { A,G → L }

Q6( MA ) với F6 = { M → A }

Q7( MN ) với F7 = { M → N }

Q8( AB ) với F8 = { A → B }

Q9( AC ) với F9 = { A → C }

Bước 4: Vì không có LĐQH con nào chứa 1 khóa của Q nên bổ sung 1 khóa của Q vào phân rã: Q10( GM ), F10 = {ø}

.===============================================


ĐỀ SỐ 6

BÀI 2:  

Cho lược đồ quan hệ CCS và tập phụ thuộc hàm F được cho như sau như sau: CCS(MAHV,HOTEN,NGAYSINH,MALOP,TENLOP,NGAYKG,MAMH,TENMH,SOTIET, DIEMTHI, SOBL, SOTIEN)

F={ MAHV → HOTEN, NGAYSINH, MALOP,

MALOP → NGAYKG, TENLOP,

MAMH → TENMH,SOTIET,

MAHV,MAMH → DIEMTHI,

SOBL → MAHV,SOTIEN}

1. Hãy xác đinh tất cả các khóa của Q

2. Hãy cho biết Q có đạt 3NF không ?

3. Tìm phủ tối thiểu của F.

4. Phân rã Q về  dạng chuẩn 3, yêu cầu phân rã bảo toàn thong tin và phụ thuộc hàm.


HƯỚNG DẪN


 1. Tìm khóa?

TN = { MAMH, SOBL }

TG = { MAHV, MALOP }


TN+F = { MAMH, SOBL }+F = { MAMH, SOBL, TENMH, SOTIET, MAHV, SO TIEN, DIEMTHI, HOTEN, NGAYSINH, MALOP, NGAYKG, TENLOP } = CSS+


Vậy CSS có 1 khóa duy nhất là { MAMH, SOBL }


 1. 3NF?


Xét pth: MAHV → HOTEN, NGAYSINH, MALOP, ta thấy vế trái không chứa khóa và vế phải không là thuộc tính khóa => Q không đạt 3NF


 1. Tìm phủ tối thiểu?

Bước 1:  F’ = F, tách F’ thành một tập phụ thuộc hàm mà vế phải chí có một thuộc tính


F’ = {  MAHV → HOTEN,

MAHV → NGAYSINH,

MAHV → MALOP,

MALOP → NGAYKG,

MALOP → TENLOP,

MAMH → TENMH,

MAMH → SOTIET,

MAHV,MAMH → DIEMTHI,

SOBL → MAHV,

SOBL → SOTIEN }


Bước 2: Loại bỏ những thuộc tính dư thừa

F’ = {  MAHV → HOTEN,

MAHV → NGAYSINH,

MAHV → MALOP,

MALOP → NGAYKG,

MALOP → TENLOP,

MAMH → TENMH,

MAMH → SOTIET,

MAHV,MAMH → DIEMTHI,

SOBL → MAHV,

SOBL → SOTIEN }


Bước 3:

F’ = {  MAHV → HOTEN,

MAHV → NGAYSINH,

MAHV → MALOP,

MALOP → NGAYKG,

MALOP → TENLOP,

MAMH → TENMH,

MAMH → SOTIET,

MAHV,MAMH → DIEMTHI,

SOBL → MAHV,

SOBL → SOTIEN }


Các pth MAHV → HOTEN, MAHV → NGAYSINH, MAHV → MALOP, MALOP → NGAYKG, MALOP → TENLOP, MAMH → TENMH, MAMH → SOTIET, MAHV,MAMH → DIEMTHI, SOBL → MAHV, SOBL → SOTIEN đều không bỏ được vì các thuộc tính HOTEN, NGAYSINH, MALOP, NGAYKG, TENLOP, TENMH, SOTIET, DIEMTHI, MAHV, SOTIEN chỉ xuất hiện 1 lần bên vế phải.


Vậy F’ = { MAHV → HOTEN,

MAHV → NGAYSINH,

MAHV → MALOP,

MALOP → NGAYKG,

MALOP → TENLOP,

MAMH → TENMH,

MAMH → SOTIET,

MAHV,MAMH → DIEMTHI,

SOBL → MAHV,

SOBL → SOTIEN }

Là phủ tối thiếu của F.


 1. Phân rã?


Dựa vào phủ tối thiểu F’

TK = { MAMH, SOBL }

Bước 1, Bước 2: Không làm

Bước 3: Q1(MAHV, HOTEN ) với F1 = { MAHV → HOTEN }

Q2(MAHV, NGAYSINH ) với F2 = { MAHV → NGAYSINH }

Q3(MAHV, MALOP ) với F3 = { MAHV → MALOP }

Q4(MALOP, NGAYKG ) với F4 = { MALOP → NGAYKG }

Q5(MALOP, TENLOP ) với F5 = { MALOP → TENLOP }

Q6(MAMH, TENMH ) với F6 = { MAMH → TENMH }

Q7(MAMH, SOTIET ) với F7 = { MAMH → SOTIET }

Q8(MAHV,MAMH, DIEMTHI ) với F8 = { MAHV,MAMH → DIEMTHI }

Q9(SOBL, MAHV ) với F9 = { SOBL → MAHV }

Q10(SOBL, SOTIEN ) với F10 = { SOBL → SOTIEN }


     Bước 4: Vì không có LĐQH con nào chứa 1 khóa của CSS nên bổ sung 1 khóa của CSS vào phân rã: Q11( MAMH, SOBL ), F11 = {ø}

===============================================


ĐỀ SỐ 8


CÂU II :  

Cho lược đồ quan hệ HoaDon và tập các phụ thuộc hàm F như sau: HoaDon(SOHD, KHACH, NGAYLAP, MATHANG, DONGIA, SOLUONG) F={SOHD →KHACH, NGAYLAP,

SOHD,MATHANG →DONGIA,SOLUONG}

1.  Tìm khóa cho Hoadon

2.  Hãy cho biết lược đồ quan hệ HoaDon có đạt dạng chuẩn nào ? Tại sao?

3.  Nếu lược đồ chưa đạt dạng chuẩn 3 hãy phân rã thành các lược đồ con đạt dạng chuẩn 3, xác định khóa chính cho các lược đồ con này.)


HƯỚNG DẪN


 1. Tìm khóa?

TN = { SOHD, MATHANG }

TG = { ø }

Vậy HoaDon có 1 khóa duy nhất là { SOHD, MATHANG }


 1. Tìm dạng chuẩn?

 • 2NF:

Tập thuộc tính không khóa: N = {KHACH, NGAYLAP, DONGIA, SOLUONG}

 • Xét pht SOHD, MATHANG →KHACH Є F:

có MATHANG dư thừa vì có SOHD→KHACH

SOHD, MATHANG →KHACH  là phụ thuộc hàm không đầy đủ.

Vậy HoaDon không đạt 2NF.

Dạng chuẩn của LĐQH HoaDon là 1NF 1. Phân rã?


F={ SOHD →KHACH,

SOHD → NGAYLAP,

SOHD,MATHANG →DONGIA,

SOHD,MATHANG → SOLUONG}  


Phân rã thành các lược đồ con đạt dạng chuẩn 3:

Bước 1, Bước 2: Không làm

Bước 3:

Q1(SOHD, KHACH) với F1 = { SOHD →KHACH },  có K1 = {SOHD}

Q2(SOHD, NGAYLAP) với F2 = { SOHD → NGAYLAP }, có K2 = {SOHD}

Q3(SOHD,MATHANG, DONGIA) với F3 = {SOHD,MATHANG →DONGIA}, có K3 = {SOHD, MATHANG}

Q4(SOHD,MATHANG, SOLUONG) với F4 = {SOHD,MATHANG →  SOLUONG}, có K4 = {SOHD, MATHANG}

Bước 4: Vì có Q3 chứa khóa của Q nên không bổ sung.


1 Nhận xét

 1. Cho mình hỏi là: Tại sao ở câu 2 lại phải lấy khoá CD, CG nữa vậy ạ ?

  Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn