Bài đăng nổi bật

 Bài viết này sẽ hướng dẫn ngắn gọn cách bạn tạo ứng dụng Web JSP Servlet với JSTL, Tomcat 10 trên IntelliJ. Chi tiết về JSTL sẽ được đề cập trong bài viết khác. Bây giờ chúng ta bắt đầu tạo dự án nhé. Chúng ta tạo dự án JSP Servlet trên Tomcat 10 với IntelliJ. 

Trên Tomcat 10, để chạy Servlet không bị lỗi 404 thì bạn chọn Version Jakarta EE 9 thay vì chọn Java EE 8 

Bạn có thể gặp lỗi 404 với Tomcat 10 IntelliJ JSP Servlet Jakarta 

HTTP Status 404 – Not Found


Type Status Report

Message The requested resource [/demo1_war_exploded/hello-servlet] is not available

Description The origin server did not find a current representation for the target resource or is not willing to disclose that one exists.


Apache Tomcat/10.0.5

1. Tạo project Java Web Application với Tomcat10 trên IntelliJ 

2. Chọn version Jakarta EE 9 

3. Chạy thử ứng dụng JSP Servlet 

4. Configure trong pop.xml để thêm dependency cho JSTL 

<dependency>
<groupId>jakarta.servlet.jsp.jstl</groupId>
<artifactId>jakarta.servlet.jsp.jstl-api</artifactId>
<version>2.0.0</version>
</dependency>

5. Đăng ký thư viện ở file JSP 

Trong phần đầu của trang JSP bạn khai báo sử dụng tablib JSTL 

<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>


6. Sử dụng thử JSTL để test 

Bạn viết code, thử sử dụng JSTL xem có chạy được không 
<body>
<c:set var="stuff" value="<%= new java.util.Date() %>" />
Time on the server is ${stuff}
</body>

7. Run và chạy thử ứng dụng 

Code toàn bộ sẽ như sau 

Sẽ hiển thị time như hình :) (chi tiết về các thẻ, tôi sẽ giải thích trong loạt bài viết khác) 
LỖI 500: Tuy nhiên, bạn có thể gặp lỗi 500 do Web Server không load được JSTL 

Bạn có thể gặp lỗi 500 Tomcat 10 IntelliJ JSP Servlet Jarkata 

HTTP Status 500 – Internal Server Error


Type Exception Report

Message org.apache.jasper.JasperException: java.lang.ClassNotFoundException: org.apache.jsp.index_jsp

Description The server encountered an unexpected condition that prevented it from fulfilling the request.


hoặc lỗi 

Error when testing JSTL using IDEA: Unable to parse absolute uri in web.xml or jar file deployed with this application: [http://java.sun.com/jsp/jstl/core]


Trong trường hợp đó, bạn có thể làm theo cách sau 

1. Download trực tiếp file .jar về 

Link download 

2. Tạo folder lib trong WEB-INF, copy file .jar vào đó 
4. Test lại, bạn có thể đã fix được bug. Nếu chưa đc mời bạn làm tiếp bước 5 :) 

5. Vào phần File --> Project Structure rồi add thêm thư viện từ lib folder 


Thêm thư viện jakarta.servlet.jsp.jstl-2.0.0.jar và jakarta.servlet.jsp.jstl-api-2.0.0.jar
từ trong folder lib của WEB-INF 
vào  phần Libraries
 


Add xong thì thư viện sẽ có trong danh sách như hình: 


Trong phần Modules --> Dependencies thêm thư viện jakarta.servlet.jsp.jstl-2.0.0.jar và jakarta.servlet.jsp.jstl-api-2.0.0.jar

4. Kiểm tra và Chạy lại ứng dụng ;) mọi lỗi lầm sẽ qua <3 


Yeahh ... và đây là kết quả <3 

Chúc mừng bạn đã dùng được JSTL với Tomcat10 trên IntelliJ  Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn