Bài đăng nổi bật

Mô tả
Tạo ứng dụng login với cấu trúc như sau

Ứng dụng cho phép hiển thị form đăng nhập gồm username, password. Khi người dùng nhập bất cứ thông tin nào về username, password sẽ điều hướng thông tin username sang trang khác. Trên trang này hiển thị thông tin username vừa nhập.

Thực hiện
Bước 1: Tạo project đặt tên app-login-simple
Bước 2: Cấu hình các file
file dispatcher-servlet.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans
xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
      
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
      
xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
      
xmlns:mvc="http://www.springframework.org/schema/mvc"
      
xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
       http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
       http://www.springframework.org/schema/context
       http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd
       http://www.springframework.org/schema/mvc
       http://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc.xsd"
>

    <
context:component-scan base-package="codelean.controller"/>

    <
mvc:annotation-driven/>

    <bean
class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver">
        <property
name="prefix" value="/WEB-INF/views/"/>
        <property
name="suffix" value=".jsp"/>
    </bean>

</beans>

web.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app
xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee"
        
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        
xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_4_0.xsd"
        
version="4.0">
    <context-param>
        <param-name>
contextConfigLocation</param-name>
        <param-value>
/WEB-INF/applicationContext.xml</param-value>
    </context-param>
    <listener>
        <listener-class>
org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class>
    </listener>
    <servlet>
        <servlet-name>
dispatcher</servlet-name>
        <servlet-class>
org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>
        <load-on-startup>
1</load-on-startup>
    </servlet>
    <servlet-mapping>
        <servlet-name>
dispatcher</servlet-name>
        <url-pattern>
/</url-pattern>
    </servlet-mapping>
</web-app>

Lưu ý: <url-pattern>/</url-pattern> để DispatcherServlet duyệt toàn bộ url

Bước 3: Tạo form đăng nhập
Tạo file index.jsp
<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %>
<html>
  <head>
    <title>
Spring MVC Login</title>
  </head>
  <body>
  <form>
   
Username: <input name = "username" placeholder="enter your username"/>
    <hr/>
   
Password: <input name = "password" type="password" placeholder="enter your password"/>
    <hr/>
    <input
type="submit" value="Login"/>
  </form>
  </body>
</html>

Bước 4: Tạo package model với file Account.java
Tạo file Account.java trong package model
package codelean.model;

public class
Account {
   
private String email;
    private
String fullname;
    private
String password;

    public
Account(){}

   
public Account(String email, String fullname, String password){
       
this.email = email;
        this
.fullname = fullname;
        this
.password = password;
   
}

   
public String getPassword() {
       
return password;
   
}

   
public void setPassword(String password) {
       
this.password = password;
   
}

   
public String getEmail() {
       
return email;
   
}

   
public String getFullname() {
       
return fullname;
   
}

   
public void setEmail(String email) {
       
this.email = email;
   
}

   
public void setFullname(String fullname) {
       
this.fullname = fullname;
   
}
}
Bước 5: Điều chỉnh thuộc tính action của form trong file index.jsp

<form action="/login" method="post">

Bước 6: Tạo package controller với file AccountController.java

package codelean.controller;

import
codelean.model.Account;
import
org.springframework.stereotype.Controller;
import
org.springframework.ui.Model;
import
org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import
org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;
import
org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;
import
org.springframework.web.servlet.ModelAndView;

@Controller
public class AccountController {

   
@GetMapping("/home")
   
public String login(){
       
return "index";
   
}

   
@PostMapping("/login")
   
public ModelAndView login(Model model, @RequestParam("username") String username, @RequestParam("password") String password){
        Account account =
new Account(username, password);
       
model.addAttribute("message", "Dang nhap thanh cong");
       
ModelAndView modelAndView = new ModelAndView("success", "account", account);
        return
modelAndView;
   
}
}

Bước 7: Tạo file success.jsp

<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %>
<html>
<head>
    <title>
Success</title>
</head>
<body>
${message}
<br/>
Welcome to <span style="color: blue">${account.email}</span>
</body>
</html>

Bước 8: Chạy ứng dụngNhập username, password bất kỳ và click vào Login.

Xem mã nguồn tại đây: https://github.com/CodeLean-VN/login-simple
Thảo luận những vấn đề chưa hiểu và chưa làm được tại: Codelean Community


Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn