Bài đăng nổi bật

Annotation @RequestMapping

RequestMapping được sử dụng để ánh xạ yêu cầu với phương thức xử lý request.
Anotation @RequestMapping có thể sử dụng để đánh dấu cho một controller và cho từng action riêng lẻ.
  • Khi đánh dấu cho một controller thì các thiết lập của nó được áp dụng cho tất cả các action trong controller đó.
  • Khi đánh dấu cho từng action riêng thì chỉ áp dụng các thiết lập cho action đó.
Cú pháp: @RequestMapping (value, method, params)
  • value: chỉ ra action được ánh xạ với phương thức xử lý
  • method: chỉ ra phương thức truyền dữ liệu của trình duyệt web (POST, GET, PUT, DELETE.v.v.)
  • params: chỉ ra tham số bắt buộc phải có để thực hiện action.
Mặc định khi sử dụng annotation @RequestMapping, nếu bạn không định nghĩa thuộc tính method thì request method sẽ là GET. Nếu bạn sử dụng với các request method khác thì sẽ bị lỗi 405 (Lỗi 405: Xuất hiện là do người dùng đã gửi yêu cầu về một phương thức sai hoặc phương thức đó không còn tồn tại trên website.)
VD1: RequestMapping với method là GET
GreetingController.java
@Controller
public class GreetingController{
    @RequestMapping(value = "greeting", method = RequestMethod.GET)
    public String greeting() {
        return "index";
    }
}
index.jsp
<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %>
<html>
  <head>
    <title>Greeting</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hello Spring MVC</h1>
  </body>
</html>
URL: http://localhost:8080/greeting

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn