Bài đăng nổi bật


Cả Request Parameter và Path Variable đều sử dụng để gửi giá trị tới server. Cả hai đều là một phần của URL. Request Parameter có dữ liệu theo cặp (key = value) được phân tách bằng dấu &.
Ví dụ: URL sau mang một request parameter là name với giá trị là codelean
  • key = name
  • value = codelean.vn
Để nhận giá trị của một request parameter sử dụng annotation @RequestParam như sau:
public String greetingwithparam(@RequestParam String name){…}
Ngoài ra còn có thể sử dụng annotation @PathVariable
public String greetingwithpathvariable(@PathVariable String name){…}
  • value = codelean.vn
Với @PathVarible không cần key truyền trên URL chỉ cần value.
Để sử dụng @PathVariable cần thêo biến thuộc tính value của annotation @RequestMapping
@RequestMapping(value = "/greetingwithpathvariable/{name}", method = GET)
public String greeting(@PathVariable String name, Model model){
    model.addAttribute("name", name);
    return "index";
}

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn