Bài đăng nổi bật

Converter là gì

Spring Converter là một đối tượng được dùng để chuyển đổi kiểu dữ liệu này sang kiểu dữ liệu khác.
Ví dụ, chúng ta có thể biểu diễn cùng một ngày theo những định dạng khác nhau, chẳng hạn như: “December 25, 2016,” 12/25/2016,” “2016-12-25”. Mặc định, Spring sẽ sử dụng định dạng ngày của địa phương hiện tại (current locale).
Ví dụ, định dạng của Hoa Kỳ sẽ là MM/dd/yyyy. Trong trường hợp chúng ta muốn thay đổi định dạng của ngày khi liên kết một trường string với một đối tượng LocalDate thì chúng ta cần viết một converter để chuyển đổi từ string sang ngày.
Lưu ý: Lớp java.time.LocalDate là một lớp mới được bổ sung cho Java 8, thay thế cho lớp java.util.Date. Chúng ta nên sử dụng bộ API mới về ngày tháng và thời gian, thay vì sử dụng các lớp Date và Calendar như cũ.CodeLean.vn 

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn