Bài đăng nổi bật

MVC hoạt động như thế nào trong Spring MVC
Cũng giống các framework khác, Spring MVC cũng phải request thông quan một front-controller. Một font-controller đại diện duy nhất chịu trách nhiệm về yêu cầu các thành phần khác của một ứng dụng để thực hiện việc xử lý thực tế. Trong Spring MVC DispatcherServlet là một font-controller.
Đầu tiên mỗi request đến sẽ được đón nhận và xử lý bởi DispatcherServlet, về cơ bản DispatcherServlet được sử dụng để xử lý các HTTP request, vì nó được kế thừa từ HTTPServlet. DispatcherServlet gửi các request tới các controller và quyết định hồi đáp bằng cách gửi lại view.


[1] Sau khi nhận được yêu cầu HTTP, DispatcherServlet liên lạc với HandlerMapping để xác định controller nào sẽ xử lý yêu cầu này.
[2] DispatcherServlet gửi yêu cầu đến controller sau khi biết được controller nào sẽ xử lý yêu cầu. Controller nhận các yêu cầu và gọi phương thức thích hợp bằng cách sử dụng phương thức GET hoặc POST. Tại đây phương thức thích hợp được gọi sẽ thiết lập model dữ liệu và trả về tên view (đối tượng ModelAndView) cho DispatcherServlet.
[3] DispatcherServlet sẽ nhận được sử trợ giúp từ ViewResolver để xác định view cho các yêu cầu.
[4] Quá trình chọn view hoàn thành, DispatcherServlet chuyển model dữ liệu tới view đó và cuối cùng chuyển tới trình duyệt.
Dưới đây là cấu hình của DispatcherServlet trong file web.xml
<servlet>
    <servlet-name>books</servlet-name>
    <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>
</servlet>

<servlet-mapping>
    <servlet-name>books</servlet-name>
    <url-pattern>*.htm</url-pattern>
</servlet-mapping>

Trạng thái cấu hình ở trên cho phép Servlet tên books sẽ xử lý tất cả các url có phần mở rộng là .html.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn