Bài đăng nổi bật

HTTP Requests
HTTP Request là tập hợp các thông tin gửi bởi một máy tính tới một máy chủ web.
Một Client gửi một yêu cầu HTTP tới một Server dưới dạng request message bao gồm các thông tin sau:
  • Một dòng-yêu-cầu
  • Thông tin địa chỉ IP nguồn, proxy và port
  • Thông tin địa chỉ IP đích, giao thức, port và host
  • Request-URI (Uniform Resource Identifier)
  • Request method và Content
  • User-Agent header
  • Connection control header
  • Cache control header
HTTP Request Method (Phương thức yêu cầu) chỉ ra cách tương tác với nguồn tài nguyên được xác định bởi địa chỉ yêu cầu - Requested URI (Uniform Resource Identifier). Thông tin này được chưa trong dòng yêu cầu, phân biệt hoa/thường và nên dung chữ hoa v.v

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn