Bài đăng nổi bật

Mô tả bài toán

Trong phần hướng dẫn này chúng ta sẽ thay thế việc tự triển khai tầng repository bằng cách sử dụng Spring Data Repository trong ứng dụng quản lý khách hàng.

CSDL gồm

Bảng khách hàng – Customers (id, firstname, lastname, province-id)
Bảng tỉnh – Provinces (id, name)

Các chức năng 

Quản lý tỉnh – gồm thêm/sửa/xoá/hiển thị danh sách


Quản lý khách hàng – gồm thêm khách hàng với tỉnh thành tương ứng/sửa/xoá/hiển thị danh sách khách hàng.
CodeLean.vn
Facebook: CodeLean Community 

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn