Bài đăng nổi bật


Thymeleaf cung cấp cho bạn vòng lặp 'each', và bạn có thể sử dụng nó thông qua thuộc tính (attribue) th:each. Đây là vòng lặp duy nhất được hỗ trợ trong Thymeleaf.

Cú pháp 1


<someHtmlTag th:each="item : ${items}">
     ...
</someHtmlTag>

Thẻ <th:block> là một thẻ ảo trong Thymeleaf, nó không tương ứng với bất kỳ thẻ nào của HTML, nhưng nó rất có ích trong nhiều trường hợp, chẳng hạn bạn có thể đặt thuộc tính th:each trong thẻ này.

<th:block th:each="item : ${items}">
     ....
</th:block>

Ví dụ 1

Controller
@RequestMapping("/loop-simple-example")
public String loopExample1(Model model) {
    String[] flowers = new String[] { "Rose", "Lily", "Tulip", "Carnation", "Hyacinth" };
    model.addAttribute("flowers", flowers);
    return "loop-simple-example";
}

View
<h1>th:each</h1> 
<ul>
  <th:block th:each="flower : ${flowers}">
    <li th:utext="${flower}">..</li>
  </th:block>
</ul>
CodeLean.vn

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn