Bài đăng nổi bật

th:if

Trong Thymeleaf, một biến hoặc một biểu thức nào đó được đánh giá là false nếu giá trị của nó là null, false, 0, “false”, “off”, “no”. Các trường hơp khác được đánh giá là true.
Cú pháp 1:
<someHtmlTag th:if="condition">
</someHtmlTag>
Cú pháp 2:
<th:block th:if="condition">  
</th:block>

th:unless

Một thuộc tính khác bạn cũng có thể sử dụng đó là th:unless, nó là phủ nhận của th:if.
<someTag th:unless = "condition"> ... </someTag>
Tương đương 
<someTag th:if = "!condition"> ... </someTag>
Ví dụ 1
View
<h1>th:if</h1>
<div class="product-container" th:each="product : ${products}">
  <div class="img-container" th:if="${product.image}">
    <img th:src="@{|/${product.image}|}" height="70" />
  </div>
  <div>
    <b>Code:</b> <span th:utext="${product.code}"></span>
  </div>
  <div>
    <b>Name:</b> <span th:utext="${product.name}"></span>
  </div>
</div>

Ví dụ 2: Sử dụng th:if và th:unless
<div class="product-container" th:each="product : ${products}">
<!--/* If the product has image, this code will be rendered. */-->
  <div class="img-container" th:if="${product.image}">
  <img th:src="@{|/${product.image}|}" height="70" />
</div>
         
<!--/* If the product has no image, display default Image. */-->
<div class="img-container" th:unless="${product.image}">
  <img th:src="@{/no-image.png}" height="70" />
</div>

<div><b>Code:</b> <span th:utext="${product.code}"></span></div>
  <div>
  <b>Name:</b> <span th:utext="${product.name}"></span>    
  </div>
</div>

th:switch, th:case

Thymeleaf sử dụng th:swith/th:case tương tự cấu trúc switch/case trong Java.

<div th:switch="${user.role}">
  <p th:case="'admin'">User is an administrator</p>
  <p th:case="${roles.manager}">User is a manager</p>
  <p th:case="'staff'">User is a staff</p>
</div>

<!-- th:switch/th:case with default case: -->
<div th:switch="${user.role}">
  <p th:case="'admin'">User is an administrator</p>
  <p th:case="${roles.manager}">User is a manager</p>
  <p th:case="'staff'">User is a staff</p>
  <p th:case="*">User is some other thing</p>
</div>

Chương trình sẽ đánh giá lần lượt các case (trường hợp) từ trên xuống dưới, nếu tìm thấy 1 case được đánh giá là true (đúng) nó sẽ "render" mã trong case này, tất các case khác sẽ bị bỏ qua.
th:case = "*" là case mặc định của cấu trúc th:swith/th:case. Nếu tất cả các case ở phía trên bị đánh giá là false thì mã củacase mặc định sẽ được "render".

Ví dụ
<h1>tth:witch/th:case</h1>
<h4 th:utext="${user.userName}"></h4>
<div th:switch="${user.role}">
  <p th:case="'admin'">User is an administrator</p>
  <p th:case="'manager'">User is a manager</p>
  <p th:case="'staff'">User is a staff</p>
  <p th:case="*">User is some other thing</p>
</div>

CodeLean.vn

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn