Bài đăng nổi bật


Biến trong Thymeleaf

Một thuộc tính (attribute) của đối tượng có thể coi là một biến của Thymeleaf, biến này có thể được sử dụng mọi nơi trong Template.
Ví dụ 1
Controller
@GetMapping("/")
public String index(Model model) {
model.addAttribute("message", "Hello Spring MVC 5!");
return "index";
}
View

<h1>Spring MVC + Thymeleaf Hello World example</h1> <p th:text="${message}"></p>
Ví dụ 2
Controller
@GetMapping("/pathvars")
public String start(Model model) {
List<Item> items = new ArrayList<Item>();
items.add(new Item(1, "First Item"));
items.add(new Item(2, "Second Item"));
model.addAttribute("items", items);
return "pathvariables/index";
}
View
<div th:each="item : ${items}">
    <a th:href="@{/pathvars/single/{id}(id = ${item.id})}">
        <span th:text="${item.name}"></span>
    </a>
</div>

CodeLean.vn

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn