Bài đăng nổi bật


Java Servlet/JSP


Servlet là công nghệ lập trình web của Sun Microsystem được đưa ra để khắc phục các nhược điểm của CGI. Servlet sử dụng kỹ thuật đa tiểu trình để phục vụ các yêu cầu thay vì đa tiến trình như CGI. 

Kết hợp lập trình servlet và jsp là một thế mạnh của lập trình web với Java. Khi đó Servlet đóng vai trò tiếp nhận và xử lý yêu cầu còn JSP sẽ đảm nhận trách nhiệm sinh giao diện để hiển thị cho người dùng. JavaBean, EL v JSTL l m tăng th m sức mạnh cho JSP. Ứng dụng web với Servlet và JSP trở nên hoàn hảo hơn khi bạn triển khai theo mô hình MVC.

Các kiến thức tiền điều kiện


1. Lập trình Java căn bản
2. HTML CSS 

Nội dung


Tổng quan về ứng dụng Web
TutorialGiới thiệu về Website
TutorialWeb Server và Web Application
TutorialHttp là gì 
TutorialHttp Request
TutorialPhân biệt POST và GET 

Servlet
TutorialKiến trúc công nghệ của ứng dụng Web với Servlet/JSP
TutorialMô hình lập trình MVC với Servlet/JSP
TutorialServlet và vòng đời của Servlet
TutorialContent Type
TutorialLớp HttpServlet
TutorialServlet Container 
TutorialInterface Servlet 
TutorialLớp GenericServlet
TutorialCài đặt môi trường tạo ứng Servlet 
TutorialỨng dụng Servlet đầu tiên
TutorialExercise
Java Server Page (JSP)
 TutorialJSP và vòng đời của JSP
 TutorialTạo ứng dụng với JSP
 TutorialTruyền tham số
 TutorialExercise
 TutorialExercise
 TutorialExercise
 TutorialExercise
 TutorialExercise
 TutorialExercise
 TutorialExercise
 TutorialExercise
MVC với Servlet/JSP
TutorialMô hình MVC
TutorialTriển khai mô hình MVC với Servlet/JSP
TutorialỨng dụng quản lý khách hàng 
TutorialExercise
TutorialExercise
TutorialExercise
TutorialExercise
TutorialExercise
TutorialExercise
TutorialExercise
TutorialExercise
Cookie và Session
TutorialGiới thiệu về Cookie
TutorialVí dụ về Cookie
TutorialGiới thiệu về Session
TutorialCác kỹ thuật theo dõi Session
TutorialỨng dụng giỏ hàng
TutorialExercise
TutorialExercise
TutorialExercise
TutorialExercise
TutorialExercise
TutorialExercise
JavaBean
TutorialĐịnh nghĩa lớp Bean
TutorialSử dụng JavaBean
TutorialỨng dụng CRUD
TutorialExpression Language (EL)
TutorialCác thẻ trong JSTL
TutorialExercise
TutorialExercise
TutorialExercise 
TutorialExercise
TutorialExercise
TutorialExercise

1 Nhận xét

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn