Bài đăng nổi bật


Mô hình lập trình MVC với Servlet/JSP

Người ta ví sự tiến triển tự nhiên của một lập trình viên từ lúc mới biết viết mã bừa bãi (sequential) -> tổ chức thủ tục (procedural) -> hướng đối tượng (OOP) -> khung mẫu (Design Pattern) như lịch sử tiến hóa của loài người. 

MVC là một Design Pattern, nó là một mô hình lập trình chuẩn được sử dụng rộng rãi trên thế giới và mang lại hiệu quả cao cả trong quản lý lẫn hiệu năng ứng dụng. Các framework nổi tiếng như Struts, Spring, JSF, Zend, MS MVC... đều sử dụng mô hình lập trình MVC. Yêu cầu được gửi đến Controller (Servlet). Controller tiếp nhận, xử lý và làm việc với dữ liệu thông qua Model. Cuối cùng chuyển tiếp đến View (JSP) để sản sinh giao diện cho người dùng.

View lấy dữ liệu từ Model (đã được tạo ra từ Controller trước đó) để sản sinh giao diện theo yêu cầu.

Model đóng vai trò cung cấp, cập nhật dữ liệu và chia sẽ giữ Controller và View.

Hoạt động của m hình MVC được mô tả như sơ đồ sauPost a Comment

Mới hơn Cũ hơn