Bài đăng nổi bật

Nếu có hai hoặc nhiều quy tắc áp dụng cho cùng một phần tử, điều quan trọng là phải hiểu quy tắc nào sẽ được ưu tiên.

Nếu hai bộ chọn giống hệt nhau, bộ chọn sau sẽ được ưu tiên hơn. Ở đây bạn có thể thấy bộ chọn thứ hai được ưu tiên hơn bộ chọn thứ nhất.

Nếu một bộ chọn cụ thể hơn các bộ chọn khác, thì quy tắc cụ thể hơn sẽ được ưu tiên hơn các bộ chọn chung chung hơn. Trong ví dụ này:

h1 cụ thể hơn *

p b cụ thể hơn p p # intro cụ thể hơn p

Bạn có thể thêm! Important sau bất kỳ giá trị thuộc tính nào để cho biết rằng nó nên được coi là quan trọng hơn các quy tắc khác áp dụng cho cùng một phần tử.

Hiểu cách phân tầng các quy tắc CSS có nghĩa là bạn có thể viết các biểu định kiểu đơn giản hơn vì bạn có thể tạo các quy tắc chung áp dụng cho hầu hết các phần tử và sau đó ghi đè các thuộc tính trên các phần tử riêng lẻ cần xuất hiện khác nhau.Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn