Bài đăng nổi bật

 style

Bạn cũng có thể bao gồm các quy tắc CSS trong một trang HTML bằng cách đặt chúng bên trong phần tử <style>, thường nằm bên trong phần tử <head> của trang.
Phần tử <style> nên sử dụng thuộc tính type để chỉ ra rằng các kiểu được chỉ định trong CSS. Giá trị phải là text/css.
Khi xây dựng một trang có nhiều trang, bạn nên sử dụng bảng định kiểu CSS bên ngoài. Đây:
● Cho phép tất cả các trang sử dụng các quy tắc kiểu giống nhau (thay vì lặp lại chúng trong mỗi trang).
● Giữ nội dung tách biệt với giao diện của trang.
● Có nghĩa là bạn có thể thay đổi kiểu được sử dụng trên tất cả các trang bằng cách chỉ thay đổi một tệp (thay vì từng trang riêng lẻ).
bởi vì bạn có thể thấy nó được sử dụng trong mã cũ hơn. Đây là một ví dụ thay đổi màu của văn bản trong một đoạn văn là màu đỏ:
<p style = "color: red;">Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn