Bài đăng nổi bật

<link>

Phần tử <link> có thể được sử dụng trong tài liệu HTML để cho trình duyệt biết nơi tìm tệp CSS được sử dụng để tạo kiểu cho trang. Nó là một phần tử rỗng (nghĩa là nó không cần thẻ đóng) và nó nằm bên trong phần tử <head>. Nó nên sử dụng ba thuộc tính:

href

Điều này chỉ định đường dẫn đến tệp CSS (thường được đặt trong một thư mục có tên là css hoặc styles).

type

Thuộc tính này chỉ định loại tài liệu được liên kết đến. Giá trị phải là văn bản / css.

rel

Điều này chỉ định mối quan hệ giữa trang HTML và tệp mà nó được liên kết. Giá trị phải là biểu định kiểu khi liên kết đến tệp CSS.

Một trang HTML có thể sử dụng nhiều hơn một CSS style sheet. 

Để làm điều này nó có thể có một phần tử <link> cho mọi tệp CSS mà nó sử dụng. Ví dụ: một số tác giả sử dụng một tệp CSS để kiểm soát bản trình bày (chẳng hạn như phông chữ và màu sắc) và một tệp thứ hai để kiểm soát bố cục.Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn