Bài đăng nổi bật

Truyền Mảng vào Hàm trong C 

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách chuyển mảng (cả mảng một chiều và nhiều chiều) cho một hàm trong lập trình C với sự trợ giúp của các ví dụ. Trong lập trình C, bạn có thể truyền toàn bộ mảng cho các hàm. Trước khi tìm hiểu điều đó, hãy xem cách bạn có thể chuyển các phần tử riêng lẻ của một mảng cho các hàm.

1. Truyền các phần tử mảng riêng lẻ

Truyền các phần tử mảng cho một hàm tương tự như truyền các biến cho một hàm. Ở đây, chúng ta đã truyền các tham số mảng cho hàm display () giống như cách chúng ta truyền các biến cho một hàm. Chúng ta có thể thấy điều này trong định nghĩa hàm, trong đó các tham số của hàm là các biến riêng lẻ. 

Và đây là output 


2. Truyền Mảng vào Hàm

Để truyền toàn bộ mảng cho một hàm, chỉ tên của mảng được truyền dưới dạng đối số. Tuy nhiên, hãy lưu ý việc sử dụng [] trong định nghĩa hàm. Điều này thông báo cho trình biên dịch rằng bạn đang truyền một mảng một chiều cho hàm.


Và đây là output 

3. Truyền mảng đa chiều cho một hàm

Để truyền mảng nhiều chiều cho một hàm, chỉ tên của mảng được truyền cho hàm (tương tự như mảng một chiều). Ví dụ 3: Truyền mảng hai chiều

Và đây là output 

Lưu ý tham số int num [2] [2] trong nguyên mẫu hàm và định nghĩa hàm. Điều này cho thấy rằng hàm nhận một mảng hai chiều làm đối số. Chúng ta cũng có thể truyền các mảng có nhiều hơn 2 thứ nguyên như một đối số của hàm. Khi truyền mảng hai chiều, không bắt buộc phải chỉ định số hàng trong mảng. Tuy nhiên, số lượng cột phải luôn được chỉ định.


Lưu ý: Trong lập trình C, bạn có thể truyền mảng cho các hàm, tuy nhiên, bạn không thể trả về mảng từ các hàm.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn