Bài đăng nổi bật

 

Bài 0

 • tự code lại toàn bộ ví dụ bài 15, bài 16 

 • code và đọc hiểu các khái niệm trong đó 

 • đoạn nào không hiểu hỏi ngay giáo viên :) (năn nỉ :D)


Bài 1
Viết hàm GetArea để tính diện tích tam giác theo Công thức Heron (google để xem công thức nếu ko biết).
Trong hàm main, cho phép người dùng nhập 3 cạnh của tam giác, 

- nếu hợp lệ thì tính diện tích bằng cách gọi hàm GetAreat()  

- nếu không hợp lệ (tra google hiểu quy tắc hợp lệ của 3 cạnh trong tam giác - nếu các em trót quên) thì hiển thị thông báo lỗi.


Bài 2

Viết một hàm kiểm tra một số nguyên cho trước có là bội số của 50 hay không

int check(int num) {

-- neu dung tra ve 0 (return 0 )

-- neu sai tra ve 1 (return 1)

}
Viết đoạn code để người dùng nhập vào 1 mảng số nguyên, sau đó sử dụng hàm trên, và chỉ hiển thị ra những số là bội số của 50 trong các số vừa nhập.

Bài 3
Viết một chương trình nhập từ bàn phím 5 số thực

Viết hàm có tên là reverse tham số truyền vào là 1 mảng  và hiển thị chúng theo thứ tự ngược lại với thứ tự được nhập.

Tham khảo đoạn code sau để biết cách dùng hàm với mảng 

void printArray(int arr[], int size)

{

    int i;

    printf("Array elements are: ");

    for(i = 0; i < size; i++)

    {

        printf("%d, ", arr[i]);

    }

}


int main()

{

    int arr[5];

    printArray(arr, 5);    // Gọi hàm và truyền vào một mảng

    return 0;

}

Bài 4
Viết một hàm indexMin - trả về chỉ số của phần tử nhỏ nhất trong một mảng số nguyên.
Nếu có nhiều hơn một phần tử nhỏ nhất thì trả về chỉ số của phần tử đầu tiên trong số các phần tử nhỏ nhất.
Viết chương trình để kiểm tra hàm trên với mảng có 10 phần tử do người dùng nhập vào.
(tức là viết hàm main để gọi lại hàm indexMin :)

Bài 5: 

Viết chương trình Calculator để thực hiện nhập dữ liệu và tính toán trả về kết quả.

Nội dung các bước cần làm như sau:

- Xây dựng các hàm void menu()

Hàm có chức năng hiển thị menu như sau:

 • int sum(int a, int b): Trả về tổng của a và b

 • int sub(int a, int b): Trả về hiệu a và b

 • int multi(int a, int b): Trả về tích a và b

 • double div(int a, int b): Trả về thương a và b(lưu ý trường hợp b=0)

Viết chương trình sử dụng các hàm trên để giải quyết bài toán tính tổng, hiệu, tích, thương giữa 2 số a, b nhập từ bàn phím. 

Chương trình chạy theo menu trên tương ứng với mỗi chức năng. Nếu người dùng chọn 6 sẽ dừng chương trình.

Gợi ý: định nghĩa hàm trước sau đó gọi lại trong hàm main. Hàm main có chức năng nhập 2 số a và b, sau đó gọi tới hàm phù hợp <3

Bài 6: Rectangle

Viết chương trình tính toán diện tích và chu vi hình chữ nhật.

Viết hàm:

- float dientich(float chieudai, float chieurong); 

- float chuvi(float chieudai, float chieurong); 

Trong hàm main, cho phép người dùng nhập chiều dài và chiều rộng từ bàn phím. 

Sau đó, người dùng nhất 1 để tính diện tích, người dùng ấn 2 để tính chu vi. 

Lưu ý: bạn có thể kết hợp thêm vòng lặp để thực hiện cho phép người dùng nhập lại và hiển thị lại nội dung. 

Bài 7: I Love U 

phiên bản function :) 

Viết chương trình tỏ tình phiên bản Function ;) 

Viết các hàm sau

1. Tiêu chuẩn - int Check() 

2. Tỏ tình - int Say()

3. Thất tình - void Break()

4. Yêu hết mình - void Love()


Hàm main có luồng chính như sau: 

 1. nhập vào tiêu chuẩn của bạn (điều bạn mong muốn ở người yêu, chiều cao, cân nặng, học thức, tính tình … xinh …) 
 2. nhập vào tiêu chuẩn của đối tượng thực tế 
 3. kiểm tra nếu pass hàm tiêu chuẩn Check thì chuyển sang gọi hàm tỏ tình Say()
 4. nếu tỏ tình thất bại thì gọi sang hàm thất tình Break()
 5. nếu tỏ tình thành công thì chuyển sang gọi hàm yêu hết mình Love() 


Hàm Check và Say cần có kết quả trả về để kiểm tra kết quả và có xử lý phù hợp :) 

Mỗi người tự sáng tạo chương trình theo cách mình muốn. 

Đảm bảo luồng điều khiển chương trình đúng, và có kết quả trả về là okie :) 


Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn