Bài đăng nổi bật

 


Chuẩn bị:

Kiến thức

 • Hiểu về khái niệm mảng

 • Nắm vững cấu trúc của mảng trong C: mảng 1 chiều, mảng 2 chiều

 • Cách thức thao tác trên mảng

  b. Kỹ năng:
  • Xây dựng chương trình có cấu trúc
  • Gỡ lỗi chương trình
  • Phân tích đưa ra giải thuật phù hợp cho bài toán 

  • Áp dụng mềm dẻo các cấu trúc đã học.


  Bài Tập Cần Làm 

  1. Bài 01

   Viết chương trình nhập dữ liệu cho một mảng số nguyên intArr gồm 10 phần tử. Hiển thị các phần tử ở vị trí chẵn(0, 2, 4,....).

  2. Bài 02

   Viết chương trình nhập vào một mảng số nguyên intArr gồm 5 phần tử, sao chép toàn bộ các phần tử của mảng này sang mảng số thực floatArr gồm 10 phần tử, các phần tử còn lại của mảng floatArr được gán bằng 0. Hiển thị toàn bộ các phần tử của 2 mảng trên.

   Bài 03

   Cho mảng intArr gồm 10 phần tử được nhập từ bàn phím. Xác định giá trị lớn nhất/nhỏ nhất của mảng và số lần xuất hiện các giá trị đó trong mảng. VD

   intArr[10] = {12, 8, 23, 8, 25, 8, 90, 21, 11, 90}

   1. Giá trị lớn nhất là 90, số lần xuất hiện là 2
   1. Giá trị nhỏ nhất là 8 số lần xuất hiện là 3
  3. Tính tổng các phần tử và trung bình cộng của các phần tử đó.

   Bài 04

   Viết chương trình cho nhập vào danh sách tên 5 học viên(tối đa tên là 30 ký tự), hiển thị danh sách đó ra màn hình.

   Bài 05

   Học kỳ 1 gồm có 4 môn học. Mỗi lớp học gồm tối đa 30 sinh viên. Khai báo mảng gồm 4 dòng và 30 cột. 
   Nhập điểm cho sinh viên đủ các môn học cho kỳ 1. 
   Hiển thị điểm trung bình của mỗi sinh viên sau kỳ 1 (tính tổng rồi chia cho 4) 

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn