Bài đăng nổi bật

 


ATM 


Viết chương trình để vận hành máy ATM. 

Chương trình cần chia ra cấu trúc chương trình tốt, theo các hàm chức năng. 

Phần main sẽ gọi lại các hàm con. 


Máy ATM gồm các chức năng sau

 1. Login (username, password) 
 2. Withdraw(num) 
 3. Transfer(id, num)
 4. Check()


Hàm main 

- login xong 

- thì người dùng có phần switch case để gọi lại phần này. 

rút tiền, chuyển khoản, hiển thị số dư (2,3,4) 

- nên viết hàm menu - chỉ để hiển thị phần in ra các lựa chọn 

- nên viết do while cho phần chọn chức năng (2,3,4) 


Mô tả chi tiết về các hàm: 

 1. Login truyền vào username và password, trả về kết quả 0 nếu login lỗi, trả về 1 nếu login ok (username và password đúng) 
 2. Withdraw rút tiền, truyền vào số tiền cần rút, trừ đi số tiền hiện tại trong tài khoản. Thêm các phần validate dữ liệu nếu muốn (số tiền phải là bội số của 50, nhỏ hơn 3M và <= số dư trong tài khoản)
 3. Transfer(id, num) chuyển số tiền là num tới tài khoản id. Trừ số dư trong tài khoản người dùng, và cộng tiền vào tài khoản người nhận 
 4. Hiển thị số dư hiện có trong tài khoản 


Yêu cầu: 

 • cấu trúc chương trình rõ ràng 
 • code sạch đẹp 
 • chạy không lỗi ;) 

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn