Bài đăng nổi bật

 


Vẽ trái tìm bằng lệnh printf và vòng lặp :D 

/**
* Dang Kim Thi - draws heart by printf ;)
*/
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
int i, j, n;
char name[150];
int len;

printf("Enter your name: ");
gets(name);
printf("Enter value of n : ");
scanf("%d", &n);

len = strlen(name);

// Print upper part of the heart shape
for(i=n/2; i<=n; i+=2)
{
for(j=1; j<n-i; j+=2)
{
printf(" ");
}
for(j=1; j<=i; j++)
{
printf("*");
}
for(j=1; j<=n-i; j++)
{
printf(" ");
}
for(j=1; j<=i; j++)
{
printf("*");
}
printf("\n");
}
// Prints lower triangular part of the pattern
for(i=n; i>=1; i--)
{
for(j=i; j<n; j++)
{
printf(" ");
}
// Print the name
if(i == n)
{
for(j=1; j<=(n * 2-len)/2; j++)
{
printf("*");
}

printf("%s", name);

for(j=1; j<(n*2-len)/2; j++)
{
printf("*");
}
}
else
{
for(j=1; j<=(i*2)-1; j++)
{
printf("*");
}
}
printf("\n");
}
return 0;
}

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn