Bài đăng nổi bật


Luyện tập viết file JSON để hiểu rõ syntax của JSON
Ngoài ra, để luyện XML và dễ bề so sánh độ phức tạp của XML và JSON
các bạn hãy làm các bài tập sau

Viết file XML rồi chuyển thể sang file JSON

1. Ví dụ 1 

Đây là file XML

<!DOCTYPE glossary PUBLIC "-//OASIS//DTD DocBook V3.1//EN">
 <glossary><title>example glossary</title>
 <GlossDiv><title>S</title>
  <GlossList>
  <GlossEntry ID="SGML" SortAs="SGML">
   <GlossTerm>Standard Generalized Markup Language</GlossTerm>
   <Acronym>SGML</Acronym>
   <Abbrev>ISO 8879:1986</Abbrev>
   <GlossDef>
   <para>A meta-markup language, used to create markup
languages such as DocBook.</para>
   <GlossSeeAlso OtherTerm="GML">
   <GlossSeeAlso OtherTerm="XML">
   </GlossDef>
   <GlossSee OtherTerm="markup">
  </GlossEntry>
  </GlossList>
 </GlossDiv>
 </glossary>

Đây là file JSON
{
  "glossary": {
    "title": "example glossary",
 "GlossDiv": {
      "title": "S",
  "GlossList": {
        "GlossEntry": {
          "ID": "SGML",
  "SortAs": "SGML",
  "GlossTerm": "Standard Generalized Markup Language",
  "Acronym": "SGML",
  "Abbrev": "ISO 8879:1986",
  "GlossDef": {
            "para": "A meta-markup language, used to create DocBook.",
  "GlossSeeAlso": ["GML", "XML"]
          },
   "GlossSee": "markup"
        }
      }
    }
  }
}


2. Tạo file JSON 

Chuyển thể các file XML sau sang JSON 

Bài 1 

<menu id="file" value="File">
 <popup>
  <menuitem value="New" onclick="CreateNewDoc()" />
  <menuitem value="Open" onclick="OpenDoc()" />
  <menuitem value="Close" onclick="CloseDoc()" />
 </popup>
</menu>


Bài 2

<widget>
  <debug>on</debug>
  <window title="Sample Konfabulator Widget">
    <name>main_window</name>
    <width>500</width>
    <height>500</height>
  </window>
  <image src="Images/Sun.png" name="sun1">
    <hOffset>250</hOffset>
    <vOffset>250</vOffset>
    <alignment>center</alignment>
  </image>
  <text data="Click Here" size="36" style="bold">
    <name>text1</name>
    <hOffset>250</hOffset>
    <vOffset>100</vOffset>
    <alignment>center</alignment>
    <onMouseUp>
      sun1.opacity = (sun1.opacity / 100) * 90;
    </onMouseUp>
  </text>
</widget>

Bài 3


<menu>
  <header>Adobe SVG Viewer</header>
  <item action="Open" id="Open">Open</item>
  <item action="OpenNew" id="OpenNew">Open New</item>
  <separator/>
  <item action="ZoomIn" id="ZoomIn">Zoom In</item>
  <item action="ZoomOut" id="ZoomOut">Zoom Out</item>
  <item action="OriginalView" id="OriginalView">Original View</item>
  <separator/>
  <item action="Quality" id="Quality">Quality</item>
  <item action="Pause" id="Pause">Pause</item>
  <item action="Mute" id="Mute">Mute</item>
  <separator/>
  <item action="Find" id="Find">Find...</item>
  <item action="FindAgain" id="FindAgain">Find Again</item>
  <item action="Copy" id="Copy">Copy</item>
  <item action="CopyAgain" id="CopyAgain">Copy Again</item>
  <item action="CopySVG" id="CopySVG">Copy SVG</item>
  <item action="ViewSVG" id="ViewSVG">View SVG</item>
  <item action="ViewSource" id="ViewSource">View Source</item>
  <item action="SaveAs" id="SaveAs">Save As</item>
  <separator/>
  <item action="Help" id="Help">Help</item>
  <item action="About" id="About">About Adobe CVG Viewer...</item>
</menu>

3.  Read JSON 

Phần bài tập này là tuỳ chọn, bạn có thể áp dụng ví dụ trong bài trước để thử đọc dữ liệu từ các file json đã tạo ra ở phần 2. 

Trong bài này các bạn đã luyện tập về JSON và hiểu rõ cấu trúc của JSON cũng như có được sự so sánh nhất định với file XML. 

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn