Bài đăng nổi bật

Đọc Ghi file JSON trong JAVATrong hướng dẫn JSON này , chúng ta sẽ thấy các ví dụ để ghi dữ liệu vào file JSON bằng JSON.simple và sau đó chúng ta sẽ đọc lại file JSON .

1. Tham chiếu tới Json.simple

Tham chiếu tới filejson-simple 
- download thư viện json-simple
- add dependencies như hướng dẫn trước trong bài MLJ_07

2. Ghi dữ liệu vào file JSON

Để viết JSON vào tệp , chúng tôi sẽ làm việc chủ yếu với hai đối tượng:
  1. JSONArray: Để ghi dữ liệu trong mảng json. Sử dụng add()phương pháp của nó để thêm các đối tượng của loại JSONObject.
  2. JSONObject: Để viết các đối tượng json. Sử dụng put()phương pháp của nó để điền vào các trường.
Sau khi điền vào các đối tượng trên, sử dụng FileWriter instance để ghi tệp JSON.
Kết quả đầu ra, file employees.json được tạo mới 
và có nội dung như sau 
Nếu muốn format code đẹp, hãy bôi đen đoạn code muốn format (ví dụ bôi đen toàn bộ thì nhấn Ctrl + A), rồi từ menu bar chọn Code => Reformat Code 
Code sau khi format 

3. Đọc JSON từ file JSON

Để đọc dữ liệu từ file JSON , chúng tôi sẽ sử dụng tệp JSON mà chúng tôi đã tạo trong ví dụ trước.
  1. Trước hết, chúng tôi sẽ tạo JSONParsercá thể để phân tích tệp JSON .
  2. Sử dụng FileReaderđể đọc tệp JSON và chuyển nó cho trình phân tích cú pháp.
  3. Bắt đầu đọc từng đối tượng JSON, dựa trên loại tức là JSONArrayvà JSONObject.
Đây là code trong file ReadJSONTest.java 

Kết quả đầu ra

4. Luyện Tập

Viết chương trình đọc ghi file JSON đã cho trong các bài trước ;)  

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn