Bài đăng nổi bật


Viết chương trình in ra họ tên, điểm trung bình của học viên

Viết chương trình cho phép nhập họ và tên sinh viên, điểm trung bình từ bàn phím sau đó xuất ra màn hình với định dạng: <<họ và tên>> <<điểm>> điểm.
Gợi ý:
Bước 1: Tạo một dự án mới đặt tên là Ex01
Bước 2: Lớp Ex01, chức phương thức public static void main(String[] args){…}
public class Ex01{
public static void main(String[] args){
}
}
Bước 3: Viết mã cho main(): Sử dụng Scanner để đọc dữ liệu từ bàn phím
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
System.out.print("Ho va ten: ");
String hoTen = scanner.nextLine();
System.out.print("Diem trung binh: ");
double diemTB = scanner.nextDouble();
Bước 4: In ra màn hình
Sử dụng
  • System.out.print()
  • System.out.printf()
  • System.out.println()

để xuất ra màn hình
Ví dụ: System.out.printf(“%s %f diem”, hoTen, diemTB);

Bước 5: Chạy ứng dụng

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn