Bài đăng nổi bật


1. Chương trình tính thể tích của khối lập phương

Viết chương trình nhập từ bàn phím cạnh của một khối lập phương. Tính và xuất thể tích của khối chữ nhật.
Gợi ý:
  • Thể tích lập phương = canh * canh * canh
  • Hoặc Math.pow(canh, 3)


2. Chương trình giả phương trình bậc 2

Viết chương trình nhập các hệ số của phương trình bậc 2. Tính delta và xuất căn delta ra màn hình.
Gợi ý:
  • Delta = Math.pow(b, 2) – 4 * a * c
  • Sử dụng Math.sqrt(delta) để tính căn delta

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn