Bài đăng nổi bật


Bài 1: Viết một chương trình nhập vào một số và tính bình phương của số đó.
Hướng dẫn: Thực hiện theo các bước sau:
a.    Nhập vào một số.
b.    Nhân số đó với chính nó và hiển thị kết quả đó.
Bài 2: Viết chương trình tính diện tích và chu vi của một vòng tròn.
Bài 3: Viết chương trình nhập lương và tuổi của một người và hiển thị các số vừa nhập đó ra màn  hình.
Bài 4: 
A. Hãy dùng câu lệnh System.out.printf() để:
  • Xuất ra giá trị của biến số nguyên sum.
  • Xuất ra chuỗi văn bản "Welcome", tiếp theo là một dòng mới.
  • Xuất ra biến ký tự letter.
  • Xuất ra biến số thực discount.
  • Xuất ra biến số thực dump có 2 vị trí phần thập phân.
B. Dùng lớp Scanner và thực hiện:
  • Ðọc giá trị thập phân từ bàn phím vào biến số nguyên sum.
  • Ðọc một giá trị số thực vào biến discount_rate.
  • Viết một chương trình xuất ra giá trị ASCII của các ký tự ‘A’ và ‘b’.
Bài 5: Viết một chương trình nhập vào name, basic, daper (phần trăm của D.A), bonper (phần trăm lợi tức) và loandet (tiền vay bị khấu trừ) cho một nhân viên. Tính lương như sau:
salary = basic + basic * daper/100 + bonper *  basic/100 - loandet
Bảng dữ liệu:
Name
Basic
Daper
Bonper
Loandet
MARK
2500
55
33.33
250.00
Tính salary và xuất ra kết quả dưới các đầu đề sau (Lương được in ra gần dấu đôla ($)):
         Name                                    Basic                           Salary
Viết một chương trình yêu cầu nhập vào tên, họ của bạn và sau đó xuất ra tên, họ theo dạng là họ, tên.

CodeLean.vn

Nhóm trao đổi và thảo luận trên facebook: CodeLean Community

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn