Bài đăng nổi bật

Cú pháp
Một Bộ Quy tắc (rule) CSS bao gồm một bộ chọn (selector) và một khối chứa mô tả:


Bộ chọn (Selector) chỉ tới các phần tử HTML mà bạn áp dụng kiểu.
Khối mô tả (Declaration) bao gồm một hoặc mô tả phân tách nhau bằng dấu chấm phẩy.
Mỗi mô tả bao gồm một tên thuộc tính và giá trị của thuộc tính, phân tách nhau bằng dấu hai chấm.
Ví dụ
Một mô tả CSS luôn luôn kết thúc với một dấu chấm phẩy, và các nhóm mô tả đặt trong một cặp ngoặc nhọn ({})
p {color:red;text-align:center;}
Để làm cho mã CSS dễ đọc hơn, bạn có thể viết mỗi mô tả trên một dòng.
Trong ví dụ sau, tất cả các phần tử <p> sẽ được căn giữa văn bản nằm trong nó, và văn bản sẽ có màu đỏ:
Ví dụ:
p {
color: red;
text-align: center;
}
Try it yourself »

CodeLean.vn
Nguồn: w3school.org

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn