Bài đăng nổi bật


Chú thích (comment) được sử dụng để giải thích mã, và có thể giúp bạn khi bạn chỉnh sửa mã nguồn sau này. Chú thích được trình duyệt bỏ qua.
Một chú thích trong CSS bắt đầu với cặp kí hiệu /* và kết thúc với cặp kí hiệu */. Chú thích cũng có thể bao gồm nhiều dòng:
Ví dụ
p {
color: red;
/* Đây là một dòng chú thích */
text-align: center;
}

/* Đây là
một chú thích
gồm nhiều dòng
*/

Try it yourself »

CodeLean.vn
Nguồn: w3school.org

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn