Bài đăng nổi bật

1. phương thức tolowercase ()

Phương thức chuỗi Java này chuyển đổi mọi ký tự của chuỗi cụ thể thành chữ thường bằng cách sử dụng các quy tắc của miền địa phương mặc định.
Lưu ý : Phương pháp này là miền địa phương nhạy cảm. Do đó, nó có thể hiển thị kết quả không mong muốn nếu được sử dụng cho các chuỗi dự định được giải thích riêng.
Cú pháp
public String toLowerCase()
Tham số
không có
Giá trị trả về
Nó trả về String, được chuyển thành chữ thường.
Ví dụ 1:
public class CodeLean {
  public static void main(String args[]) {
    String S1 = new String("UPPERCASE CONVERTED TO LOWERCASE");
    //Convert to LowerCase
    System.out.println(S1.toLowerCase());

  }
}
Đầu ra:
uppercase converted to lowercase

2. Phương thức toUppercase ()

Phương thức toUppercase () được sử dụng để chuyển đổi tất cả các ký tự trong một chuỗi đã cho thành chữ hoa.
Cú pháp:
toUpperCase()
Tham số
NA
Trả về giá trị:
Chuỗi trong một chữ cái viết hoa.
Ví dụ 2:
public class CodeLean {
  public static void main(String args[]) {
    String S1 = new String("lowercase converted to uppercase");
    //Convert to UpperCase
    System.out.println(S1.toUpperCase());
  }
}
Đầu ra:
LOWERCASE CONVERTED TO UPPERCASE

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn