Bài đăng nổi bật

Có hai cách để chuyển đổi String thành Integer trong Java,
 1. Chuỗi vào Integer bằng Integer.parseInt ()
 2. Chuỗi tới Integer bằng Integer.valueOf ()
Làm cách nào để chuyển đổi một chuỗi Java thành Integer?

Giả sử bạn có một chuỗi - strTest - có chứa một giá trị số.

String strTest = “100”;
Cố gắng thực hiện một số thao tác số học như chia cho 4 - Điều này ngay lập tức cho bạn thấy một lỗi biên dịch.

class StrConvert{
 public static void main(String []args){
  String strTest = "100";
  System.out.println("Using String:" + (strTest/4));
 }
}
Đầu ra:

/StrConvert.java:4: error: bad operand types for binary operator '/'
  System.out.println("Using String:" + (strTest/4));
Do đó, bạn cần chuyển đổi một chuỗi thành int trước khi bạn thực hiện các thao tác số trên nó

Ví dụ 1: Chuyển đổi Chuỗi thành Số nguyên bằng Integer.parseInt ()


Cú pháp của phương thức parseInt như sau:

int <IntVariableName> = Integer.parseInt(<StringVariableName>);
Truyền biến chuỗi làm đối số.

Điều này sẽ chuyển đổi Chuỗi Java thành Số nguyên java và lưu trữ nó vào biến số nguyên đã chỉ định.

Kiểm tra đoạn mã dưới đây-
class StrConvert{
 public static void main(String []args){
  String strTest = "100";
  int iTest = Integer.parseInt(strTest);
  System.out.println("Actual String:"+ strTest);
  System.out.println("Converted to Int:" + iTest);
  //This will now show some arithmetic operation
  System.out.println("Arithmetic Operation on Int: " + (iTest/4));
 }
}
Đầu ra:
Actual String:100
Converted to Int:100
Arithmetic Operation on Int: 25

Ví dụ 2: Chuyển đổi Chuỗi thành Số nguyên bằng Integer.valueOf ()

Phương thức Integer.valueOf () cũng được sử dụng để chuyển đổi String thành Integer trong Java.
Sau đây là ví dụ mã cho thấy quá trình sử dụng phương thức Integer.valueOf ():
public class StrConvert{
 public static void main(String []args){
  String strTest = "100";
  //Convert the String to Integer using Integer.valueOf
  int iTest = Integer.valueOf(strTest);
  System.out.println("Actual String:"+ strTest);
  System.out.println("Converted to Int:" + iTest);
  //This will now show some arithmetic operation
  System.out.println("Arithmetic Operation on Int:" + (iTest/4));
 }
}
Đầu ra:
Actual String:100
Converted to Int:100
Arithmetic Operation on Int:25

NumberFormatException

NumberFormatException bị ném Nếu bạn cố phân tích chuỗi số không hợp lệ. Ví dụ: Chuỗi 'CodeLean.vn' không thể được chuyển đổi thành Số nguyên.
Thí dụ:
public class StrConvert{
 public static void main(String []args){
  String strTest = "CodeLean.vn";
  int iTest = Integer.valueOf(strTest);
  System.out.println("Actual String:"+ strTest);
  System.out.println("Converted to Int:" + iTest);
 }
}
Ví dụ trên đưa ra ngoại lệ sau trong đầu ra:
Exception in thread "main" java.lang.NumberFormatException: For input string: "CodeLean.vn"

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn