Bài đăng nổi bật


Chuỗi Java có ba loại phương thức Thay thế
 1. replace
 2. replaceAll
 3. replaceFirst.
Với sự giúp đỡ của những điều này, bạn có thể thay thế các ký tự trong chuỗi của bạn. Hãy nghiên cứu từng chi tiết:

1. Java String replace() Method

Mô tả:
Phương thức Java này trả về một chuỗi mới do việc thay thế mọi lần xuất hiện của các ký tự bằng một ký tự mới
Cú pháp:
public Str replace(char oldC, char newC)
Tham số:
oldCh - ký tự cũ.
newCh - ký tự mới
Giá trị trả về
Fucntion này trả về một chuỗi bằng cách thay thế oldCh bằng newCh.
ví dụ 1:
public class CodeLeanEx1 {
  public static void main(String args[]) {
    String S1 = new String("the quick fox jumped");
    System.out.println("Original String is ': " + S1);
    System.out.println("String after replacing 'fox' with 'dog': " + S1.replace("fox", "dog"));
    System.out.println("String after replacing all 't' with 'a': " + S1.replace('t', 'a'));

  }
}
Đầu ra:
Original String is ': the quick fox jumped
String after replacing 'fox' with 'dog': the quick dog jumped
String after replacing all 't' with 'a': ahe quick fox jumped

2.Java String Replaceall()

Mô tả:
Phương thức chuỗi java AllAll () trả về một chuỗi thay thế tất cả các chuỗi ký tự khớp với biểu thức chính quy và chuỗi thay thế.
Chữ ký:
public Str replaceAll(String regex, String replacement) 
Thông số:
regx: biểu thức chính quy
thay thế: chuỗi ký tự thay thế
Ví dụ 2
public class CodeLeanEx2 {
  public static void main(String args[]) {
    String str = "CodeLean.vn is a site providing free tutorials";
    //remove white spaces
    String str2 = str.replaceAll("\\s", "");
    System.out.println(str2);
  }
}
Đầu ra:
CodeLean.vnisasiteprovidingfreetutorials

3. Java - String replaceFirst() Method

Mô tả
Phương thức thay thế chuỗi con đầu tiên của chuỗi đã cho phù hợp với biểu thức chính quy đó.
Cú pháp
public Str replaceFirst(String rgex, String replacement)
Tham số
rgex - biểu thức chính quy mà chuỗi đã cho cần khớp.
replacement - chuỗi thay thế biểu thức thông thường.
Giá trị trả về
Phương thức này trả về kết quả Chuỗi dưới dạng đầu ra.
Ví dụ 3:
public class CodeLeanEx2 {
  public static void main(String args[]) {
    String str = "This website providing free tutorials";
    //Only Replace first 's' with '9' 
    String str1 = str.replaceFirst("s", "9");
    System.out.println(str1);
  }
}
Đầu ra:
Thi9 website providing free tutorials

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn