Bài đăng nổi bật

 Backup Database MSSQL với Azure Studio trên Docker

  1. Khởi động Container tên là azuresqledge-d. Ảnh 1
  2. Tạo thư mục trong Container - lưu ý tên container. Nếu folder có rồi thì có thể thay tên để thử tạo folder như ảnh3. Ảnh 2,3.  docker exec -it azuresqledge-d mkdir /var/opt/mssql/backup
  3. Check lại xem file backup ở đâu, lấy ra đường dẫn của folder. Ví dụ file backup tôi đang để ở root folder. Dùng command ls để check. Ảnh 3
  4. Copy file từ localhost tới docker như sau: Ảnh4.  docker cp AdventureWorks2019.bak azuresqledge-d:/var/opt/mssql/backup
  5. Mở Azure Studio, login vào SQL Server (localhost), rồi chuột phải vào Database và chọn Restore, rồi chọn Restore như trong video :) Video
  6. Done ;) Ảnh 5
Step 1
Step 2

Step 3

Step 4
Step 5 

 Step 6

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn