Bài đăng nổi bật

 Trong bài này, chúng ta sẽ xem cách lọc giá trị của chỉ thị ng-repeat theo chỉ thị ng-model bằng AngularJS.

Các giá trị ng-repeat có thể được lọc theo ng-model trong AngularJS bằng cách sử dụng giá trị của trường đầu vào như một biểu thức trong bộ lọc. Chúng ta có thể đặt chỉ thị ng-model trên một trường đầu vào để lọc các giá trị ng-lặp lại. Hình minh họa dưới đây mô tả cách tiếp cận để thực hiện.

Lọc các giá trị ng-repeat của văn bản đầu vào theo ng-model. Bộ lọc này sẽ chỉ hiển thị tên của ngôn ngữ lập trình phù hợp sau khi viết hoa từng ngôn ngữ bằng cách áp dụng bộ lọc.

Output 
Code 


Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn