Bài đăng nổi bậtConsole.ReadLine()


Phương thức Console.ReadLine() được sử dụng để lấy thông tin đầu vào của người dùng. 
Đầu vào của người dùng có thể được lưu trữ trong một biến. 
Phương thức này cũng có thể được sử dụng để nhắc người dùng nhấn entertrên bàn phím.
Console.WriteLine("Enter your name: ");

nameConsole.ReadLine();

C#

C # là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng có mục đích chung, an toàn về kiểu chữ. 
Nó được phát triển vào khoảng năm 2000 bởi Microsoft như một phần của sáng kiến ​​.NET.

Bình luận

Chú thích là các đoạn văn bản không được thực thi. 
Những dòng này có thể được sử dụng để để lại ghi chú và tăng tính dễ đọc của chương trình.
Nhận xét dòng đơn được tạo với hai dấu gạch chéo về phía trước //. 
Nhận xét nhiều dòng bắt đầu bằng /*và kết thúc bằng */. 
Chúng hữu ích cho việc bình luận các khối mã lớn.
// This is a single line comment

/* This is a multi-line comment
   and continues until the end
   of comment symbol is reached */

Console.WriteLine()

Phương Console.WriteLine()thức này được sử dụng để in văn bản vào bảng điều khiển. 
Nó cũng có thể được sử dụng để in các kiểu dữ liệu và giá trị khác được lưu trữ trong các biến.
Console.WriteLine("Hello, world!");

// Prints: Hello, world!

Nền tảng .NET


.NET là một nền tảng dành cho nhà phát triển mã nguồn mở, đa nền tảng, miễn phí để xây dựng nhiều loại ứng dụng khác nhau.

Với .NET, bạn có thể sử dụng nhiều ngôn ngữ, trình chỉnh sửa và thư viện để xây dựng cho web, thiết bị di động, máy tính để bàn, trò chơi và IoT. Cho dù bạn đang làm việc trong C #, F # hay Visual Basic, mã của bạn sẽ chạy nguyên bản trên bất kỳ hệ điều hành tương thích nào. Các triển khai .NET khác nhau xử lý công việc nặng nhọc cho bạn.


Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn