Bài đăng nổi bật

 

Illuminate\Container\Container::build
C:\xampp\htdocs\cms\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Container\Container.php:875
Illuminate\Contracts\Container\BindingResolutionException
Target class [AboutController] does not exist.
http://localhost/cms/public/about
Illuminate\Contracts\Container\BindingResolutionException
Target class [HomeController] does not exist.
http://localhost/cms/public/about


Để fix lỗi 

Target class [xxxxController] does not exist.

này các bạn làm như sau :) 

Vào foler app/Proviers 
rồi vào file RouteServiceProvider.php 
bỏ dấu // chỗ protected $namespace = 'App\\Http\\Controllers'
Dòng 29 nhé các bạn :D 
Bỏ comment đi, rồi chạy lại là ok liền á ;) 
Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn