Bài đăng nổi bật

 


Độ phức tạp thời gian trong trường hợp xấu nhất khi thực hiện sau bài toán tổng tập hợp con là gì.

// Returns true if there is a subset of set[] with sun equal to given sum
bool isSubsetSum(int set[], int n, int sum)
{
   // Base Cases
   if (sum == 0)
     return true;
   if (n == 0 && sum != 0)
     return false;
   
   // If last element is greater than sum, then ignore it
   if (set[n-1] > sum)
     return isSubsetSum(set, n-1, sum);
   
   /* else, check if sum can be obtained by any of the following
      (a) including the last element
      (b) excluding the last element   */
   return isSubsetSum(set, n-1, sum) || 
          isSubsetSum(set, n-1, sum-set[n-1]);
}

(A) O (n * 2 ^ n)
(B) O (n ^ 2)
(C) O (n ^ 2 * 2 ^ n)
(D) O (2 ^ n)


Đáp án: (D)

Giải thích: Sau đây là sự lặp lại cho việc triển khai đã cho của bài toán tổng tập hợp con

T (n) = 2T (n-1) + C1
T (0) = C1

Trong đó C1 và C2 là một số hằng số cụ thể của máy.

Nghiệm của sự tái diễn là O (2 ^ n)

Chúng ta có thể thấy nó với sự trợ giúp của phương pháp cây tái phát

      C1
    /    \
  T(n-1)   T(n-1) 


          C1
        /    \
       C1 C1
      /   \    /  \
   T(n-2) T(n-2)  T(n-2) T(n-2)

          C1
        /    \
       C1 C1
      /   \    /  \
     C1 C1 C1 C1
    /  \  / \  / \  / \

    
Nếu chúng ta tổng hợp các cấp độ cây ở trên theo cấp độ, chúng ta nhận được chuỗi sau
T (n) = C1 + 2C1 + 4C1 + 8C1 + ...
Dãy số trên là cấp số nhân Hình học và sẽ có n số hạng trong đó.
Vậy T (n) = O (2 ^ n)  

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn