Bài đăng nổi bật

 


Giá trị của lần lặp lại sau đây là bao nhiêu.


T (n) = T (n / 4) + T (n / 2) + cn 2
T(1) = c
T (0) = 0

Trong đó c là hằng số dương

(A) O (n 3 )
(B) O (n 2 )
(C) O (n 2 Logn)
(D) O (nLogn)


Đáp án: (B)

Giải thích: Sau đây là cây đệ quy ban đầu cho quan hệ lặp lại đã cho .

      cn^2
     /   \
   T(n/4)   T(n/2)

Nếu chúng ta chia nhỏ thêm biểu thức T (n / 4) và T (n / 2), chúng ta sẽ nhận được cây đệ quy sau.

        cn^2
      /      \   
    c (n^2)/16    c(n^2)/4
   /   \     /   \
 T(n/16)   T(n/8) T(n/8)  T(n/4) 

Chia nhỏ hơn nữa cho chúng ta theo dõi

         cn^2
      /       \   
    c(n^2)/16      c(n^2)/4
    /   \      /   \
c(n^2)/256 c(n^2)/64 c(n^2)/64  c(n^2)/16
 /  \   /  \  /  \     /  \  
 

Để biết giá trị của T (n), chúng ta cần tính tổng các nút cây theo cấp độ. Nếu chúng ta tính tổng cây ở trên theo cấp, chúng ta nhận được chuỗi sau
T (n) = c (n ^ 2 + 5 (n ^ 2) / 16 + 25 (n ^ 2) / 256) +….
Dãy số trên là cấp tiến hình học với tỷ lệ 5/16
Để có giới hạn trên, chúng ta có thể tính tổng dãy số trên cho vô hạn. Chúng ta nhận được tổng là (n ^ 2) / (1 - 5/16) là O (n ^ 2)

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn