Bài đăng nổi bật


PHƯƠNG PHÁP MOSCOW

Khi quản lý một dự án, điều quan trọng là phải phát triển sự hiểu biết rõ ràng về các yêu cầu của khách hàng và mức độ ưu tiên của họ. Nhiều dự án bắt đầu với danh sách các yêu cầu tiêu đề rõ ràng nhất, chỉ để tìm thấy sau đó nhu cầu của khách hàng chưa được hiểu đầy đủ.
Một khi có một bộ yêu cầu rõ ràng, điều quan trọng là xếp hạng chúng. Bảng xếp hạng này giúp mọi người (khách hàng, quản lý dự án, nhà thiết kế, nhà phát triển) hiểu các yêu cầu quan trọng nhất, để phát triển chúng và không cung cấp gì nếu có áp lực về tài nguyên.
Vì vậy, phương pháp tốt nhất để tạo ra một danh sách các yêu cầu ưu tiên là gì?
Phương pháp MoSCoW có thể giúp bạn. MoSCoW là viết tắt của phải, nên, có thể và sẽMust haveShould haveCould have, and Won't have
  • Must - Phải có yêu cầu này để đáp ứng nhu cầu kinh doanh
  • Should - Nên có yêu cầu này nếu có thể, nhưng thành công của dự án không phụ thuộc vào nó
  • Could - Có thể có yêu cầu này nếu nó không ảnh hưởng đến bất kỳ điều gì khác trong dự án
  • Won't - Muốn có yêu cầu này sau, nhưng sẽ delivery (phát hành) vào lúc khác 
Chữ o trong MoSCoW được thêm vào để làm cho từ viết tắt có thể phát âm được và thường được viết thường để cho thấy nó không đại diện cho bất cứ điều gì (chỉ để tạo ra khoảng cách ...) 
MoSCoW là một phương pháp ưu tiên được sử dụng để quyết định những yêu cầu nào cần hoàn thành trước, cái nào phải đến sau và cái nào cần loại trừ.
Không giống như một hệ thống đánh số để thiết lập mức độ ưu tiên, các từ có nghĩa là một cái gì đó và giúp dễ dàng thảo luận về những gì quan trọng. Các yêu cầu phải có để cung cấp một giải pháp mạch lạc, và một mình dẫn đến thành công của dự án.
Nhóm dự án nên đặt mục tiêu cung cấp càng nhiều yêu cầu càng tốt. Các yêu cầu có thể và sẽ tốt đẹp khi có và không ảnh hưởng đến thành công chung của dự án. Yêu cầu có thể là đầu tiên để đi nếu dòng thời gian dự án hoặc ngân sách chịu áp lực.
Điều cần thiết là phải có một bộ rõ ràng các yêu cầu ưu tiên và thỏa thuận với khách hàng, bên cạnh mục tiêu chung, tiêu chí chất lượng, thời gian và ngân sách nếu bạn sẽ cung cấp một dự án thành công. Phương pháp được đề xuất để thiết lập mức độ ưu tiên là MoSCoW.

MoSCoW được phát triển bởi Dai Clegg của Oracle UK vào năm 1994 và đã được phổ biến bởi các phiên bản của Phương pháp phát triển hệ thống động (DSDM).

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn