Bài đăng nổi bậtHiển thị XML bằng CSS

XML là viết tắt của E xtensible M arkup L anguage. Nó là một ngôn ngữ đánh dấu năng động. Nó được sử dụng để chuyển đổi dữ liệu từ dạng này sang dạng khác.
Một tệp XML có thể được hiển thị bằng hai cách. Đó là như sau: -
 1. Cascading Style Sheet (CSS)
 2. Extensible Stylesheet Language Transformation (XSLT)

  Hiển thị tệp XML bằng CSS:
  CSS có thể được sử dụng để hiển thị nội dung của tài liệu XML một cách rõ ràng và chính xác. Nó cung cấp thiết kế và kiểu dáng cho toàn bộ tài liệu XML.
  • Các bước cơ bản trong việc xác định biểu định kiểu CSS cho XML:
   Để xác định quy tắc kiểu cho tài liệu XML, cần thực hiện những điều sau đây:
 1. Xác định quy tắc kiểu cho các thành phần văn bản, chẳng hạn như cỡ chữ, màu sắc, font size, v.v.
 2. Xác định từng phần tử dưới dạng một phần tử khối, nội tuyến hoặc danh sách, sử dụng thuộc tính hiển thị của CSS.
 3. Xác định các tiêu đề và in đậm chúng.
 • Liên kết XML với CSS:
  Để hiển thị tệp XML bằng CSS, hãy liên kết tệp XML với CSS. Dưới đây là cú pháp để liên kết tệp XML với CSS:


<?xml-stylesheet type="text/css" href="name_of_css_file.css"?>
  • Example 1.
   Trong ví dụ này, tệp XML được tạo có chứa thông tin về năm cuốn sách và hiển thị tệp XML bằng CSS.
   • XML file :
    Tạo Books.xml như sau :

  • Trong ví dụ trên, Books.xml được liên kết với Rule.css chứa các quy tắc biểu định kiểu tương ứng.
   • CSS FILE :
    Tạo Rule.css như sau:

Output :

   • Example 2.
    Trong ví dụ này, tệp XML được tạo có chứa thông tin về các phần khác nhau trong CodeLean và các chủ đề chúng chứa và sau đó hiển thị tệp XML bằng CSS.
    • XML file :
     Tạo file Section.xml như sau :

     Trong ví dụ trên, Mục XML được liên kết với CodeLean.css chứa các quy tắc biểu định kiểu tương ứng.
    • CSS FILE :
     Tạo file CodeLean.css như sau:


   • Output :
    Ưu điểm của việc hiển thị XML bằng CSS:
    1. CSS được sử dụng trong XML hoặc HTML để trang trí các trang.
    2. CSS được sử dụng cho giao diện tương tác, do đó người dùng có thể hiểu được.
    3. CSS cho phép nhiều trang chia sẻ định dạng và giảm độ phức tạp và lặp lại trong nội dung cấu trúc. Vì vậy, trình tải trang nhanh hơn.
    Nhược điểm của việc hiển thị XML bằng CSS:
    1. Sử dụng CSS, không có phép chuyển đổi nào có thể được áp dụng cho các tài liệu XML.
    2. CSS sử dụng các kích thước khác nhau với các trình duyệt khác nhau. Vì vậy, lập trình viên phải chạy mã trong trình duyệt khác nhau và kiểm tra tính tương thích của nó để đăng trực tiếp.
    3. CSS có các cấp độ phiên bản khác nhau, vì vậy nó gây nhầm lẫn cho trình duyệt và người dùng.

    Final Example :) 
    BookInfo.xml 


    Book.css
   • output :) 

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn