Bài đăng nổi bật


XSLT là gì

Trước XSLT, trước tiên chúng ta nên tìm hiểu về XSL. XSL là viết tắt của EXtensible Stylesheet Language (Ngôn ngữ biểu định kiểu mở rộng). Nó là ngôn ngữ tạo kiểu cho XML giống như CSS là ngôn ngữ tạo kiểu cho HTML.

XSLT là viết tắt của XSL Transform. Nó được sử dụng để chuyển đổi các tài liệu XML thành các định dạng khác (như chuyển đổi XML thành HTML).

XSL là gì

Trong các tài liệu HTML, các thẻ được xác định trước nhưng trong các tài liệu XML, các thẻ không được xác định trước. World Wide Web Consortium (W3C) đã phát triển XSL để hiểu và định kiểu một tài liệu XML, có thể hoạt động như Ngôn ngữ biểu định kiểu dựa trên XML.

Tài liệu XSL chỉ định cách trình duyệt hiển thị tài liệu XML.

Các phần chính của Tài liệu XSL

 • XSLT: Đây là ngôn ngữ để chuyển đổi các tài liệu XML thành nhiều loại tài liệu khác nhau.
 • XPath: Đây là ngôn ngữ để điều hướng trong các tài liệu XML.
 • XQuery: Đây là ngôn ngữ để truy vấn các tài liệu XML.
 • XSL-FO: Đây là ngôn ngữ để định dạng tài liệu XML.

Cách thức hoạt động của XSLT

Biểu định kiểu XSLT được viết theo định dạng XML. Nó được sử dụng để xác định các quy tắc chuyển đổi sẽ được áp dụng trên tài liệu XML đích. Bộ xử lý XSLT lấy biểu định kiểu XSLT và áp dụng các quy tắc chuyển đổi trên tài liệu XML đích và sau đó nó tạo ra một tài liệu được định dạng dưới dạng XML, HTML hoặc định dạng văn bản. Cuối cùng, nó được sử dụng bởi trình định dạng XSLT để tạo đầu ra thực tế và được hiển thị trên người dùng cuối.

Hình ảnh đại diện:

XSLT 1 xslt là gì

Lợi thế của XSLT

Danh sách các lợi ích của việc sử dụng XSLT:
 • XSLT cung cấp một cách dễ dàng để hợp nhất dữ liệu XML vào bản trình bày vì nó áp dụng các phép biến đổi do người dùng xác định cho một tài liệu XML và đầu ra có thể là HTML, XML hoặc bất kỳ tài liệu có cấu trúc nào khác.
 • XSLT cung cấp Xpath để định vị các thành phần / thuộc tính trong tài liệu XML. Vì vậy, cách thuận tiện hơn là duyệt qua tài liệu XML thay vì cách truyền thống, bằng cách sử dụng ngôn ngữ kịch bản.
 • XSLT là template based (dựa trên mẫu). Vì vậy, nó có khả năng phục hồi tốt hơn đối với các thay đổi trong tài liệu so với DOM và SAX cấp thấp.
 • Bằng cách sử dụng XML và XSLT, tập lệnh UI của ứng dụng sẽ trông rõ ràng và sẽ dễ bảo trì hơn.
 • Các mẫu XSLT dựa trên mẫu XPath rất mạnh về hiệu năng để xử lý tài liệu XML.
 • XSLT có thể được sử dụng làm ngôn ngữ xác nhận vì nó sử dụng phương pháp khớp mẫu-cây.
 • Bạn có thể thay đổi đầu ra chỉ đơn giản là sửa đổi các biến đổi trong các tệp XSL.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn