Bài đăng nổi bậtMảng và Struct trong C

Trong ví dụ này chúng ta sẽ sử dụng mảng struct. Giả dụ, chúng ta cần quản lý danh sách sinh viên. Mỗi sinh viên sẽ bao gồm thông tin là: tên (mảng ký tự), mã số sinh viên, và điểm.

Vậy ta định nghĩa struct student như sau: name là tên, roll_no là mã sinh viên, marks là điểm. Trong trường hợp này một sinh viên có một đầu điểm. 
Sinh viên student structure định nghĩa thuộc tính name là một mảng gồm 20 ký tự.
Bây giờ, ta sẽ tạo cấu trúc sinh viên, có tên, mã số và mảng điểm (gồm 5 đầu điểm). 
Giả dụ student_1 là biến có loại là struct student sau đó:
student_1.marks[0] – tham chiếu tới điểm trong môn đầu tiên
student_1.marks[1] –  tham chiếu tới điểm trong môn thứ hai
và cứ thế. Tương tự,  tới  arr_student[10] cũng là array của type struct student và:
arr_student[0].marks[0] – tham chiếu tới điểm đầu tiên của sinh viên đầu tiên
arr_student[1].marks[2] –  tham chiếu tới điểm thứ ba của sinh viên thứ hai
Chương trình sau sẽ yêu cầu nhập name, roll no và marks trong 2 subject và tính toán điểm trung bình của mỗi sinh viên. 
Expected Output:

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn