Bài đăng nổi bật


Java OOP - Composition

Có hai cách để sử dụng lại các lớp hiện có, đó là thành phần và kế thừa . Với thành phần (còn gọi là tổng hợp ), bạn định nghĩa một lớp mới, bao gồm các lớp hiện có. Với tính kế thừa , bạn lấy được một lớp mới dựa trên một lớp hiện có, với các sửa đổi hoặc phần mở rộng.

1.  Composition - Thành Phần

Chúng ta sẽ bắt đầu với việc sử dụng lại các lớp thông qua thành phần - với các ví dụ sau:

1.1  Composition EG. 1: The Author and Book Classes

OOP_AuthorClass.png
Author Class (Author.java)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
/** 
 * The Author class model a book's author.
 */
public class Author {
  // The private instance variables
  private String name;
  private String email;
  private char gender;  // 'm' or 'f'
 
  /** Constructs a Author instance with the given inputs */
  public Author(String name, String email, char gender) {
   this.name = name;
   this.email = email;
   this.gender = gender;
  }
 
  // The public getters and setters for the private instance variables.
  // No setter for name and gender as they are not designed to be changed.
  /** Returns the name */
  public String getName() {
   return name;
  }
  /** Returns the gender */
  public char getGender() {
   return gender;
  }
  /** Returns the email */
  public String getEmail() {
   return email;
  }
  /** Sets the email */
  public void setEmail(String email) {
   this.email = email;
  }
 
  /** Returns a self-descriptive String */
  public String toString() {
   return name + " (" + gender + ") at " + email;
  }
}
TestAuthor.java
/**
 * A test driver for the Author class.
 */
public class TestAuthor {
  public static void main(String[] args) {
   // Test constructor and toString()
   Author ahTeck = new Author("Tan Ah Teck", "teck@nowhere.com", 'm');
   System.out.println(ahTeck); // toString()
   //Tan Ah Teck (m) at teck@nowhere.com

   // Test Setters and Getters
   ahTeck.setEmail("teck@somewhere.com");
   System.out.println(ahTeck); // toString()
   //Tan Ah Teck (m) at teck@somewhere.com
   System.out.println("name is: " + ahTeck.getName());
   //name is: Tan Ah Teck
   System.out.println("gender is: " + ahTeck.getGender());
   //gender is: m
   System.out.println("email is: " + ahTeck.getEmail());
   //email is: teck@somewhere.com
  }
}
Một cuốn sách Book được viết bởi một Author - Sử dụng "Object" Member Variable (biến thành phần là một đối tượng)
OOP_BookClass.png

Book Class (Book.java)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
/**
 * The Book class models a book with one (and only one) author.
 */
public class Book {
  // The private instance variables
  private String name;
  private Author author;
  private double price;
  private int qty;
 
  /** Constructs a Book instance with the given author */
  public Book(String name, Author author, double price, int qty) {
   this.name = name;
   this.author = author;
   this.price = price;
   this.qty = qty;
  }
 
  // Getters and Setters
  /** Returns the name of this book */
  public String getName() {
   return name;
  }
  /** Return the Author instance of this book */
  public Author getAuthor() {
   return author; // return member author, which is an instance of the class Author
  }
  /** Returns the price */
  public double getPrice() {
   return price;
  }
  /** Sets the price */
  public void setPrice(double price) {
   this.price = price;
  }
  /** Returns the quantity */
  public int getQty() {
   return qty;
  }
  /** Sets the quantity */
  public void setQty(int qty) {
   this.qty = qty;
  }
 
  /** Returns a self-descriptive String */
  public String toString() {
   return "'" + name + "' by " + author; // author.toString()
  }
}
Book Class (TestBook.java)
/**
 * A test driver program for the Book class.
 */
public class TestBook {
  public static void main(String[] args) {
   // We need an Author instance to create a Book instance
   Author ahTeck = new Author("Tan Ah Teck", "ahTeck@somewhere.com", 'm');
   System.out.println(ahTeck); // Author's toString()
   //Tan Ah Teck (m) at ahTeck@somewhere.com

   // Test Book's constructor and toString()
   Book dummyBook = new Book("Java for dummies", ahTeck, 9.99, 99);
   System.out.println(dummyBook); // Book's toString()
   //'Java for dummies' by Tan Ah Teck (m) at ahTeck@somewhere.com

   // Test Setters and Getters
   dummyBook.setPrice(8.88);
   dummyBook.setQty(88);
   System.out.println("name is: " + dummyBook.getName());
   //name is: Java for dummies
   System.out.println("price is: " + dummyBook.getPrice());
   //price is: 8.88
   System.out.println("qty is: " + dummyBook.getQty());
   //qty is: 88
   System.out.println("author is: " + dummyBook.getAuthor()); // invoke Author's toString()
   //author is: Tan Ah Teck (m) at ahTeck@somewhere.com
   System.out.println("author's name is: " + dummyBook.getAuthor().getName());
   //author's name is: Tan Ah Teck
   System.out.println("author's email is: " + dummyBook.getAuthor().getEmail());
   //author's email is: ahTeck@somewhere.com
   System.out.println("author's gender is: " + dummyBook.getAuthor().getGender());
   //author's gender is: m

   // Using an anonymous Author instance to create a Book instance
   Book moreDummyBook = new Book("Java for more dummies",
      new Author("Peter Lee", "peter@nowhere.com", 'm'), // an anonymous Author's instance
      19.99, 8);
   System.out.println(moreDummyBook); // Book's toString()
   //'Java for more dummies' by Peter Lee (m) at peter@nowhere.com
  }
}
Lưu ý: Trong ví dụ này, tôi đã sử dụng " name" cho Booklớp thay vì " title" để minh họa rằng bạn có thể có một biến nametrong cả lớp Authorvà Booklớp, nhưng chúng khác biệt.

1.2  Composition EG. 2: Point và Line Classes

class diagram

OOP_CompositionLinePointDetails.png
 Line Class via Composition (Line.java)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
/**
 * A Line composes of two Points - a begin "Point" and an end "Point".
 * We reuse the Point class via composition.
 */
public class Line {
  // The private instance variables
  Point begin, end;  // instances of the "Point" class
 
  /** Constructs a Line instance given 2 points at (x1, y1) and (x2, y2) */
  public Line(int x1, int y1, int x2, int y2) {
   begin = new Point(x1, y1); // Construct the instances declared
   end  = new Point(x2, y2);
  }
  /** Construct a Line instance given 2 Point instances */
  public Line(Point begin, Point end) {
   this.begin = begin; // The caller had constructed the instances
   this.end  = end;
  }
 
  // The public getter and setter for the private instance variables
  public Point getBegin() {
   return begin;
  }
  public Point getEnd() {
   return end;
  }
  public void setBegin(Point begin) {
   this.begin = begin;
  }
  public void setEnd(Point end) {
   this.end = end;
  }
 
  public int getBeginX() {
   return begin.getX(); // Point's getX()
  }
  public void setBeginX(int x) {
   begin.setX(x); // Point's setX()
  }
  public int getBeginY() {
   return begin.getY(); // Point's getY()
  }
  public void setBeginY(int y) {
   begin.setY(y); // Point's setY()
  }
  public int[] getBeginXY() {
   return begin.getXY(); // Point's getXY()
  }
  public void setBeginXY(int x, int y) {
   begin.setXY(x, y); // Point's setXY()
  }
  public int getEndX() {
   return end.getX(); // Point's getX()
  }
  public void setEndX(int x) {
   end.setX(x); // Point's setX()
  }
  public int getEndY() {
   return end.getY(); // Point's getY()
  }
  public void setEndY(int y) {
   end.setY(y); // Point's setY()
  }
  public int[] getEndXY() {
   return end.getXY(); // Point's getXY()
  }
  public void setEndXY(int x, int y) {
   end.setXY(x, y); // Point's setXY()
  }
 
  /** Returns a self-descriptive String */
  public String toString() {
   return "Line[begin=" + begin + ",end=" + end + "]";
      // Invoke begin.toString() and end.toString()
  }
 
  /** Returns the length of this line */
  public double getLength() {
   return begin.distance(end); // use Point's distance() method
  }
}
TestLine.java
import java.util.Arrays;
/**
 * A Test Driver for the Line class.
 */
public class TestLine {
  public static void main(String[] args) {
   // Test constructor and toString()
   Line l1 = new Line(1, 2, 3, 4);
   System.out.println(l1); // Line's toString()
   //Line[begin=(1,2),end=(3,4)]
   Line l2 = new Line(new Point(5,6), new Point(7,8)); // anonymous Point's instances
   System.out.println(l2); // Line's toString()
   //Line[begin=(5,6),end=(7,8)]

   // Test Setters and Getters
   l1.setBegin(new Point(11, 12));
   l1.setEnd(new Point(13, 14));
   System.out.println(l1); // Line's toString()
   //Line[begin=(11,12),end=(13,14)]
   System.out.println("begin is: " + l1.getBegin()); // Point's toString()
   //begin is: (11,12)
   System.out.println("end is: " + l1.getEnd()); // Point's toString()
   //end is: (13,14)

   l1.setBeginX(21);
   l1.setBeginY(22);
   l1.setEndX(23);
   l1.setEndY(24);
   System.out.println(l1); // Line's toString()
   //Line[begin=(21,22),end=(23,24)]
   System.out.println("begin's x is: " + l1.getBeginX());
   //begin's x is: 21
   System.out.println("begin's y is: " + l1.getBeginY());
   //begin's y is: 22
   System.out.println("end's x is: " + l1.getEndX());
   //end's x is: 23
   System.out.println("end's y is: " + l1.getEndY());
   //end's y is: 24

   l1.setBeginXY(31, 32);
   l1.setEndXY(33, 34);
   System.out.println(l1); // Line's toString()
   //Line[begin=(31,32),end=(33,34)]
   System.out.println("begin's x and y are: " + Arrays.toString(l1.getBeginXY()));
   //begin's x and y are: [31, 32]
   System.out.println("end's x and y are: " + Arrays.toString(l1.getEndXY()));
   //end's x and y are: [33, 34]

   // Test getLength()
   System.out.printf("length is: %.2f%n", l1.getLength());
   //length is: 2.83
  }
}
Exercise: Try writing these more complex methods for the Line class:
// Return the gradient of this line in radian (use Math.atan2(y, x)).
public double getGradient()

// Return the distance from this line to the given point.
public double distance(int x, int y)
public double distance(Point p)

// Return true if this line intersects the given line.
public boolen intersects(Line another)

1.3  Composition EG. 3:  Point và Circle Classes

OOP_MyPoint.png
ClassDiagram_CirclePoint.png
Circle class (Circle.java)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
/**
 * The Circle class composes a "Point" instance as its center and a radius.
 * We reuse the "Point" class via composition.
 */
public class Circle {
  // The private member variables
  private Point center; // Declare an instance of the "Point" class
  private double radius;
 
  // Constructors
  /** Constructs a Circle instance with the default values */
  public Circle() {
   this.center = new Point(); // Construct a Point at (0,0)
   this.radius = 1.0;
  }
  /** Constructs a Circle instance with the center at (xCenter, yCenter) and radius */
  public Circle(int xCenter, int yCenter, double radius) {
   center = new Point(xCenter, yCenter); // Construct a Point at (xCenter,yCenter)
   this.radius = radius;
  }
  /** Constructs a Circle instance with the given Point instance as center and radius */
  public Circle(Point center, double radius) {
   this.center = center; // The caller had constructed a Point instance
   this.radius = radius;
  }
 
  // Getters and Setters
  public double getRadius() {
   return this.radius;
  }
  public void setRadius(double radius) {
   this.radius = radius;
  }
  public Point getCenter() {
   return this.center; // return a Point instance
  }
  public void setCenter(Point center) {
   this.center = center;
  }
 
  public int getCenterX() {
   return center.getX(); // Point's getX()
  }
  public void setCenterX(int x) {
   center.setX(x); // Point's setX()
  }
  public int getCenterY() {
   return center.getY(); // Point's getY()
  }
  public void setCenterY(int y) {
   center.setY(y); // Point's setY()
  }
  public int[] getCenterXY() {
   return center.getXY(); // Point's getXY()
  }
  public void setCenterXY(int x, int y) {
   center.setXY(x, y); // Point's setXY()
  }
 
  /** Returns a self-descriptive String */
  public String toString() {
   return "Circle[center=" + center + ",radius=" + radius + "]"; // invoke center.toString()
  }
 
  /** Returns the area of this circle */
  public double getArea() {
   return Math.PI * radius * radius;
  }
 
  /** Returns the circumference of this circle */
  public double getCircumference() {
   return 2.0 * Math.PI * radius;
  }
 
  /** Returns the distance from the center of this circle to the center of
    the given Circle instance called another */
  public double distance(Circle another) {
   return center.distance(another.center); // Use distance() of the Point class
  }
 }
TestCircle.java
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
/**
 * A test driver for the Circle class.
 */
public class TestCircle {
  public static void main(String[] args) {
   // Test Constructors and toString()
   Circle c1 = new Circle();
   System.out.println(c1); // Circle's toString()
   Circle c2 = new Circle(1, 2, 3.3);
   System.out.println(c2); // Circle's toString()
   Circle c3 = new Circle(new Point(4, 5), 6.6);  // an anonymous Point instance
   System.out.println(c3); // Circle's toString()

   // Test Setters and Getters
   c1.setCenter(new Point(11, 12));
   c1.setRadius(13.3);
   System.out.println(c1); // Circle's toString()
   System.out.println("center is: " + c1.getCenter()); // Point's toString()
   System.out.println("radius is: " + c1.getRadius());

   c1.setCenterX(21);
   c1.setCenterY(22);
   System.out.println(c1); // Circle's toString()
   System.out.println("center's x is: " + c1.getCenterX());
   System.out.println("center's y is: " + c1.getCenterY());
   c1.setCenterXY(31, 32);
   System.out.println(c1); // Circle's toString()
   System.out.println("center's x is: " + c1.getCenterXY()[0]);
   System.out.println("center's y is: " + c1.getCenterXY()[1]);

   // Test getArea() and getCircumference()
   System.out.printf("area is: %.2f%n", c1.getArea());
   System.out.printf("circumference is: %.2f%n", c1.getCircumference());

   // Test distance()
   System.out.printf("distance is: %.2f%n", c1.distance(c2));
   System.out.printf("distance is: %.2f%n", c2.distance(c1));
  }
}

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn