Bài đăng nổi bật


Project - Quản lý sách 

Viết chương trình quản lý việc mượn sách ở thư viện cho sinh viên. 
Chương trình gồm các chức năng chính sau:
  1. Login vào hệ thống 
  2. Xem sách hiện có trong thư viện 
  3. Tìm kiếm sách theo tên sách, hoặc thể loại
  4. Mượn sách (tên sinh viên, số lượng sách, mã sách )
  5. Hiển thị sách sinh viên đã mượn (nhập mã sinh viên, rồi hiển thị ra danh sách sách đã mượn)
Lưu ý:

  • Thông tin sinh. viên gồm có tên truy cập, mật khẩu, tên đầy đủ 
  • Thông tin sách gồm có mã sách, tên sách, số lượng hiện có, thể loại 
  • Thông tin mượn sách gồm có mã sinh viên, mã sách, ngày mượn, ngày trả


CodeLean.vn
Nhóm trao đổi và thảo luận trên facebook: CodeLean Community

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn