Bài đăng nổi bậtViết một chương trình để quản lý danh bạ điện thoại. 
Danh bạ gồm một danh sách các liên hệ, mỗi liên hệ gồm tên và số điện thoại. 
Bạn hãy viết một chương trình bao gồm các chức năng cơ bản phải có như sau: 
1. hiển thị danh bạ 
2. thêm mới 
3. thay đổi 
4. tìm kiếm 

Cấu trúc chương trình được gợi ý như sau:
Chương trình gồm 3 file chính. 
- File Contact.java chứng thông tin về class Contact 
- File ContactList.java chứa thông tin về class ContactList 
- File Main.java chứa hàm main() điều khiển luồng chương trình. 

Chi tiết các class như sau 
- Class Contact 
Contact chứa 2 thuộc tính name, phone
Contact có constructor Contact(String name, String phone) để khởi tạo đối tượng 

- Class ContactList 
ContactList có danh sách ArrayList<Contact>
Trong đó định nghĩa các phương thức 
addContact(Contact contact) thêm mới contact 
updateContact(Contact oldContact, Contact newContact) thay đổi đối tượng cũ bằng đối tượng mới 
removeContact(Contact contact) xoá contact 
searchContact(String contactName) tìm contact Theo tên, nếu có thì in ra 
printList() hiển thị danh sách contact 

- Class Main 
Chứa hàm main điều khiển chương trình 
Khởi tạo đối tượng ContactList 
In ra menu lựa chọn chức năng 
Gọi các hàm tương ứng 

Các bạn tham khảo màn hình chạy như sau để hiểu rõ về các tính năng cần làm 


Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn