Bài đăng nổi bật

Biến

Như chúng ta đã biết, Biến là tên đặt cho vị trí bộ nhớ máy tính, có thể dùng để lưu trữ các giá trị khác nhau tại những thời điểm khác nhau. Trong chương này, chủ yếu chúng ta sẽ học cách tạo và sử dụng biến.
Tạo biến
Tạo biến bao gồm việc tạo kiểu dữ liệu và tên hợp lý cho biến, ví dụ:
int currentVal;
Trong ví dụ trên, tên biến là “currentVal” có kiểu dữ liệu là số nguyên (integer).
Kiểu dữ liệu
Kiểu dữ liệu định nghĩa loại giá trị mà sẽ được lưu trong một biến nào đó, ví dụ:
int currentVal;
Trong ví dụ trên  “int” chỉ rằng biến currentVal sẽ lưu giá trị kiểu số nguyên (integer).
Biểu thức số học
Một biểu thức số học trong C bao gồm một tên biến nằm phía bên trái của dấu “=”, tên biến hoặc hằng nằm bên phải dấu “=”. Biến và hằng nằm bên phải của dấu “=” được nối với nhau bởi những toán tử số học như +, -, *, và /. Thí dụ,
delta = alpha * beta / gamma + 3.2 * 2 / 5;
Bây giờ chúng ta xét một chương trình tính tiền lãi đơn giản như sau
Ví dụ 1:
Bước 1: Gọi trình soạn thảo để nhập những câu lệnh cho chương trình C.
Bước 2: Tạo ra một tập tin mới.
Bước 3: Nhập vào đoạn mã sau:
#include <stdio.h>
void main() {
         int principal, period;
         float rate, si;
         principal = 1000;
         period = 3;
         rate = 8.5;
         si = principal * period * rate / 100;
         printf(“%f”, si);
}
Bước 4: Lưu tập tin với tên myprogramI.C.
Bước 5: Biên dịch tập tin myprogramI.C.
Bước 6: Thực thi chương trình myprogramI.C.
Ví dụ 2:
Bước 1: Tạo một tập tin mới.
Bước 2: Gõ vào mã sau:
#include <stdio.h>
void main() {
int a, b, c, sum;
printf(“\nEnter any three numbers: ”);
scanf(“%d %d %d”, &a, &b, &c);
sum = a + b + c;
printf(“\n Sum = %d”, sum);    
}
Bước 3: Lưu tập tin với tên myprogramII.C.
Bước 4: Biên dịch tập tin myprogramII.C.
Bước 5: Thực thi chương trình myprogramII.C.

Bài tập

Bài 1: Viết một chương trình nhập vào một số và tính bình phương của số đó.
Hướng dẫn: Thực hiện theo các bước sau:
a.    Nhập vào một số.
b.    Nhân số đó với chính nó và hiển thị kết quả đó.
Bài 2: Viết chương trình tính diện tích và chu vi của một vòng tròn.
Bài 3: Viết chương trình nhập lương và tuổi của một người và hiển thị các số vừa nhập đó ra màn  hình.
Bài 4: 
A. Hãy dùng câu lệnh printf() để:
  • Xuất ra giá trị của biến số nguyên sum.
  • Xuất ra chuỗi văn bản "Welcome", tiếp theo là một dòng mới.
  • Xuất ra biến ký tự letter.
  • Xuất ra biến số thực discount.
  • Xuất ra biến số thực dump có 2 vị trí phần thập phân.
B. Dùng câu lệnh scanf() và thực hiện:
  • Ðọc giá trị thập phân từ bàn phím vào biến số nguyên sum.
  • Ðọc một giá trị số thực vào biến discount_rate.
  • Viết một chương trình xuất ra giá trị ASCII của các ký tự ‘A’ và ‘b’.
Bài 5: Xét chương trình sau:
#include <stdio.h>
void main() {
         int breadth;
         float length, height;
         scanf(“%d%f%6.2f”, breadth, &length, height);
         printf(“%d %f %e”, &breadth, length, height);
}
Sửa lỗi chương trình trên.
Bài 6: Viết một chương trình nhập vào name, basic, daper (phần trăm của D.A), bonper (phần trăm lợi tức) và loandet (tiền vay bị khấu trừ) cho một nhân viên. Tính lương như sau:
salary = basic + basic * daper/100 + bonper *  basic/100 - loandet
Bảng dữ liệu:
Name
Basic
Daper
Bonper
Loandet
MARK
2500
55
33.33
250.00
Tính salary và xuất ra kết quả dưới các đầu đề sau (Lương được in ra gần dấu đôla ($)):
         Name                                    Basic                           Salary
Viết một chương trình yêu cầu nhập vào tên, họ của bạn và sau đó xuất ra tên, họ theo dạng là họ, tên.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn