Bài đăng nổi bật

Luyện tập sử dụng pseudo-code và flowchart để mô tả các giải thuật đơn giản 

Bài 1
Mô tả thuật toán để chuyển đổi tiền tệ, từ Đô la Mỹ sang Việt Nam Đồng.
Hướng dẫn
Đầu tiên, người dùng nhập số tiền Đô la Mỹ và sau đó tính ra số tiền Việt Nam Đồng tương ứng.
Công thức chuyển đổi: $1 = 23000 VNĐ

Bài 2
Mô tả giải thuật để tìm ra giá trị lớn nhất trong 3 số.
Đầu tiên, cho phép người dùng nhập 3 giá trị vào. Sau đó, chúng ta thực hiện việc so sách lần lượt từng giá trị để tìm ra giá trị lớn nhất.
Hướng dẫn
Giả sử a, b, c là 3 biến được nhập vào. Gọi a là phần tử có giá trị lớn nhất, so sánh a với các phần tử còn lại, nếu a lớn hơn 2 phần tử còn lại thì a là lớn nhất, nếu a nhỏ hơn 1 trong hai phần tử còn lại, so sánh các phần tử còn lại với nhau để tìm được giá trị lớn nhất.

Bài 3
Mô tả thuật toán để tính được điểm trung bình của một học sinh.
Đầu tiên, cho phép người dùng nhập điểm của các môn học Vật lý, Hoá học và Sinh học. Sau đó tính điểm trung bình và hiển thị kết quả.
Công thức tính điểm trung bình:
Điểm trung bình = (điểm vật lý + điểm hoá học + điểm sinh học)/3

Bài 4
Mô tả một thuật toán để tìm được giá trị lớn nhất trong một dãy số.
Đầu tiên, cho phép người dùng nhập vào các giá trị a1, a2, a3...ai.. với i < n. Trong đó n là số lượng các số trong dãy. Sau đó, chúng ta thực hiện việc so sánh để tìm ra giá trị lớn nhất và hiển thị giá trị đó.
Hướng dẫn
Giả sử a1 là số lớn nhất (được lưu trong giá trị max); sau đó lần lượt xét các ai còn lại, nếu ai nào lớn hơn giá trị max thi lúc đó max sẽ nhận giá trị là ai. 
Sau khi đã xét hết các ai thì max chính là giá trị lớn nhất cần tìm.

Bài 5
Mô tả giải thuật để xếp hạng sinh viên dựa theo điểm số.
Đầu tiên, cho phép người dùng nhập vào điểm số của học viên trên thang điểm 100. Sau đó sẽ phân loại học viên theo các khoảng khác nhau, bao gồm:
Nếu điểm >= 75                  -           Loại A
Nếu 60 <= điểm <= 75      -           Loại B
Nếu 45 <= điểm < 60         -           Loại C
Nếu 35 <= điểm > 45         -           Loại D

Nếu điểm < 35                    -           Loại E

Trao đổi và chia sẻ tại Facebook: CodeLean Community

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn