Bài đăng nổi bậtTrong phần này trình bày về các kiến thức chúng ta cần nắm được khi học Java căn bản.

1. Môi trường và công cụ lập trình Java
  • Hiểu được nền tảng lập trình Java
  • Môi trường lập trình Java
  • Hiểu được Máy ảo Java
  • Cài đặt IDE Netbean/IntellJ IDEA
  • Cấu trúc dự án Java
  • Tạo được chương trình Java đầu tiên và chạy thử
2. Kiến thức lập trình căn bản với Java
Biến, kiểu dữ liệu và toán tử
Biến là gì
Cách khai báo, khởi tạo biến thế nào
Có những kiểu dữ liệu cơ bản nào
Có những loại toán tử nào, chú ý cách dùng toán tử ++, --
Cấu trúc điều kiện: if, if/else, switch/case
Cấu trúc if đơn, if/else, if lồng nhau
Cấu trúc switch/case
So sánh sự khác nhau giữa if và switch/case
Cấu trúc lặp: for, while, dowhile, foreach
Khi nào thì dùng vòng lặp
Để xác định vòng lặp cần các yếu tố thế nào? – Điều kiện lặp, thân vòng lặp, giá trị khởi tạo ...
Cú pháp tạo vòng lặp
Khi nào dùng vòng lặp for, while, dowhile, foreach
Phương thức
Khi nào sử dụng phương thức
Để tạo phương thức cần xác định các yếu tố nào – Tên phương thức, tham số đầu vào, giá trị trả về, mục đích của phương thức ...
Phương thức và hàm?
Truyền tham chiếu và tham trị
Mảng
Mảng là gì
Cú pháp khai báo mảng
Duyệt mảng với vòng lặp for/while
Thao tác cơ bản với mảng: thêm/sửa/xoá phần tử trên mảng
Tìm kiếm, sắp xếp phần tử trong mảng
Cách sử dụng ArrayList
Lớp và đối tượng
Lớp và đối tượng là gì
Tạo được lớp
Tạo được đối tượng
Phương thức khởi tạo (constructor)
Biến tham chiếu
Giao tiếp giữa hai đối tượng
Sử dụng lớp String

CodeLean.vn

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn